Seyrantepe ve Ali Sami Yen'de imar planları son şeklini aldı

Seyrantepe ve Ali Sami Yen'de imar planları son şeklini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Seyrantepe ve Ali Sami Yen planlarına ilişkin yapılan itirazlarla ilgili komisyon raporlarını görüştü. 
Meclis oturumunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun itirazlara ilişkin raporu ele alındı. Raporda, Şişli Seyrantepe Mahallesi'ndeki parselin, "Spor Tesisleri Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, Turizm Ticaret Alanı ve Park Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 15 Haziran 2007 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildiği ve bir gün sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylandığı belirtildi. Raporda, TOKİ'nin, askıya çıkan plana 24 Ağustos 2007 tarihinde itirazda bulunduğu belirtildi.


TOKİ, itirazında, Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Galatasaray Spor Kulubü Derneği ve Toplu Konut İdaresi arasında imzalanan 28 Ağustos 2006 tarihli protokol kapsamında yapılacak yapılar dikkate alındığında, mevzi planda bulunan "Spor Tesisleri Alanının", "Özel Spor Tesisi Alanı" olarak değiştirilmesi istedi.


TOKİ ayrıca, 29 Ağustos 2007 tarihinde yaptığı ikinci itirazda da, planda "Sağlık Tesisi Alanı" olarak gösterilen alanın ifraz edilerek "Belediye Sosyal Kültürel Tesis alanı ve Konut Alanı" olarak revize edilmesi için gerekli plan tadilatının yapılmasını talep etti.


Önerilen teklif planda, Şişli Belediyesi Sosyal Kültürel Tesis Alanı'nda kültür merkezleri, kütüphane, müze, sergi, konser ve konferans salonları gibi kültürel yapılar, teknik eğitim merkezleri, bilgi beceri meslek edindirme kursları gibi eğitim yapıları, semt ölçeğinde sağlık tesisleri, belediye idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetimsel yapılar, sosyal yardım birimleri ve benzeri yapıların yer alabileceği, ayrıca zemin altı otopark düzenlenebileceği ifade edildi.


-MİMARLAR ODASININ İTİRAZI-


Raporda ayrıca, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesinin de itirazına yer verildi.


Yapılan itirazda, "Söz konusu plan teklifinin kentin gelişimini kuzeye doğru taşıma tehdidi içerdiği, ekolojik, topografik ve jeolojik açıdan oldukça hassasiyet ile yaklaşılması gereken bir bölgede yoğun bir yapılaşma önerdiği, avan projeye göre uygulama yapılacaktır" denilmesinin, İmar Kanunu'nda tanımlanan plan hiyerarşisine ve 1/5000 ölçekli plan üzerinden avan projeye göre uygulama yapılamayacağı yönündeki Danıştay kararlarına aykırı davranıldığı, plan çalışmasının plan bütünlüğü içinde değerlendirilmediği ve hiçbir analitik çalışma


yapılmadığı, getirilen fonksiyonların İstanbul kentsel alanı ve parsellerin içinde yer aldığı bütünsel planlama bölgesi açısından hiçbir değerlendirmesinin bulunmadığı görüşleri dile getirildi.


İtirazda, söz konusu plan teklifinin yapılaşma koşuları açısından ciddi sakıncaları barındırdığı, bölgede yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırdığı, emsal teşkil edici ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı için iptal edilerek konunun kurum kaynaklarını değerlendirme açısından değil, kentsel sağlık, güvenlik ve yüksek kamu yararı açısından planlama ilmi ve hiyerarşisi bütünlüğünde, yeniden değerlendirilmesi istendi.


İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazında da söz konusu alanda mülkiyeti İSKİ Genel Müdürlüğüne ait tescilli kültür varlığının içinden 30 metre kesitli bir yol geçirildiği ve bu yolun yine tabiat varlığı olarak tescilli anıtsal çınarın üzerinden geçtiği anlatılarak, geçirilecek yolun bu parsel dışına alınması talep edildi. Meclis, "itirazları uygun görmediği" yönünde görüş bildiren komisyonun raporunu kabul etti.


-ALİ SAMİ YEN STADI-


Mecliste ayrıca, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Şişli'de Ali Sami Yen Stadının bulunduğu alanda yapılacak turizm-ticaret alanı, rekreasyon alanı ve zemin altı otopark yapılmasını öngören imar planlarına yapılan itirazlar da ele alındı.


TOKİ tarafından yapılan itirazda, "Bu alanlarda ticaret kullanımı toplam emsale esas inşaat alanının Yüzde 30'unu geçemez" ibaresinin iptal edilmesi istendi.


TOKİ, ayrıca "parselin Büyükdere Caddesi cepheli bölümünün rekreasyon alanı-zemin altı otopark olarak belirlendiği, bu alanın zemin üstünde rekreasyon alanı düzenlenerek kullanım hakkı bila bedel Büyükşehir Belediyesi'ne verilecektir" şeklinde değiştirilmesini talep etti.


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin itirazında da, "Ali Sami Yen Stadının yerine getirilen turizm, ticaret ve rezidans gibi kullanışların trafik, yapı ve nüfus yoğunluğunu mevcut halinden daha fazla artıracağı, o kullanışların getirdiği donatı alanlarının planda ayrılmadığı ve bölgenin ekolojik ve kentsel ihtiyacı bulunan yeşil alanların altının otopark haline getirilerek betonlaştığı ve yok edildiği, planın İmar Kanunu'nda tanımlanan plan hiyerarşisine ve Danıştay kararlarına aykırı olduğu, emsal teşkil edici ve plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı için iptal edilerek, konunun kurum kaynaklarını değerlendirme açısından değil, kentsel sağlık, güvenlik ve yüksek kamu yararı açısından planlama ilmi ve hiyerarşisi bütünlüğünde yeniden değerlendirilmesi" istendi.


Komisyon raporunda TOKİ'nin itirazı kabul edilirken, diğer itirazların reddi istendi. Meclis komisyon görüşü doğrultusunda raporu onayladı.