Sinop Belediyesi yeni mezbahane tesisini kiraya veriyor!

Sinop Belediyesi yeni mezbahane tesisini kiraya veriyor!

Sinop Belediye Başkanlığı, Merkez İlçesi, Mertoğlu Köyü'nde inşa edilen mezbahane tesisinin işletmesini kiraya veriyor. 15 yıllığına kiraya verilecek mezbahanenin bedeli 2 milyon 214 bin TL olarak belirlendi.


SİNOP BELEDİYESİ YENİ MEZBAHA TESİSİNİN 15 (ONBEŞ) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Sinop Belediye Başkanlığından:


İŞİN ADI, NİTELİĞİ, YERİ:


Madde 1:

Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile; Sinop İli Merkez İlçesi, Mertoğlu Köyü,4 Pafta 494 nolu parselde kayıtlı 5000 metrekare yüzölçümü olan alan üzerinde inşa edilen mezbahane tesisinin demirbaşları ile birlikte, sınırlı ayni hak tesisi yolu ile 15 (Onbeş) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiralanması işidir.


ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:


Madde 2:

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00.-TL’sı bedelin ödenmesi şartıyla alınabilir.


İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:

Madde 3:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 27.04.2016 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00’da Sinop Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.


İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:

Madde 4:

Söz konusu işin tahmin edilen bedeli KDV Hariç 2.214.000,00.-TL’dır. (İki milyon iki yüz on dört bin Türk lirası)

Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü oranında olup, tutarı 66.420,00.-TL’sıdır.


İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Madde 5:

a) Gerçek kişi olarak ihaleye gireceklerin kanuni ikametgah belgesini, tebligat için adres beyanı, TC Kimlik nolu aslı ihalede ibraz edilmek kaydı ile nüfus cüzdan fotokopisini, noter tasdikli imza sirkülerini ve Ticaret ve / veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (ihalenin yapıldığı yıla ait)

b) Tüzel Kişilik adına ihaleye gireceklerin kanuni ikametgah belgesini, tebligat için adres beyanını, tüzel kişiliğe ait vergi kimlik numaralarını, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu ve siciline kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini ve tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesini ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneğini, TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini,

c) Kamu Tüzel Kişisi adına ihaleye gireceklerin kamu tüzel kişisi için adres göstermeleri,

Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini, noter tasdikli vekaletnamesini imza sirkülerini ve TC Kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisini,

d) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesini, ihaleye iştirak eden isteklinin ortak girişimcilerden her bir ortak girişimci için yukarıda yazan belgeleri,

e) İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik veya kamu tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliklerin, ortak girişimci olması halinde her bir ortak girişimcinin vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesinden ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur yazılarını,

f) İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı, (ortak girişim şirket olması halinde şirket ortaklarının her birisi için sabıka kaydı)

Ayrıca ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge

g) İhaleye katılan isteklilerin Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su işlerinden alınan belgesini,

h) İhaleye katılacak olanların mezbaha binasını mevcut haliyle gördüğünü ve kabul ettiğini, ihaleyi aldıktan sonra herhangi bir tadilat, onarım veya benzeri taleplerde bulunmayacağına dair yer görme belgesini,

ı) Muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminatın ve şartname bedelinin Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzları,

İhale günü saat 09:30’da Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Şartname ve ekleri Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Madde 6:

Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 27/04/2016 tarihinde Çarşamba günü saat 09.30’a kadar Sinop Belediyesi İhale servisine verilecektir.

İlanen duyurulur.