Sistem Zemin Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sistem Zemin Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Sistem Zemin Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi 300 bin TL sermaye ile bugün kuruldu.Sistem Zemin Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi 300 bin TL sermaye ile bugün Mep İnşaat Zemin Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Turap Zemin Mühendislik Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.


Sistem Zemin Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2) Zemin etüdü, jeolojik etüd, maden etüdleri mühendislik danışmanlık hizmetleri ve inşaat amaçlı kazık çakma işleri yapmak. 3) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden yapımı veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  4) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  5) Şirket konusu ile ilgili jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, zemin etütleri, temel ve zemin araştırmaları, geoteknik projelendirme, aletsel gözlem, arazi deneyleri ve zemin güçlendirme işleri yapmak ve yaptırmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket konusu ile ilgili her türlü belge, imtiyaz, ruhsatname, ihtira beratı, know-how, teknik yardım, bröve, lisans, patent, marka ve benzeri gayri maddi ve fikri hakları alabilir. Bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, teknik ve bilgi anlaşmaları yapabilir. Yukarıdaki konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişilmek istenildiğinde ortaklar kurulunda bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. İşbu kararın uygulanması için gerekli izinler resmi mercilerden alınacaktır.


Sistem Zemin Mühendislik İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi Adres;19 Mayıs Mah.Şakacı Sk.No:69/1 Kadıköy