10 / 08 / 2022

Sivas'ta 30.5 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Sivas'ta 30.5 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Sivas Merkez'de yer alan 5 adet arsayı 30 milyon 558 bin 332 TL bedelle satışa çıkardı.Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Sivas Merkez'de yer alan 5 adet arsayı satışa çıkardı. Arsanın toplam satış bedelleri 30 milyon 558 bin 332 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihleri belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ayrı ayrı satılacaktır.
2- İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
4- İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Sivas ta 30.5 milyon TL ye satılık 5 arsa!

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) İç Zarf (Teklif Zarfı)
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
c) Tebliğe esas ikamet belgesi,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işlerin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)
5- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur.
SATILACAK TAŞINMAZLARIN

Sivas ta 30.5 milyon TL ye satılık 5 arsa!