SMA Uluslararası İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SMA Uluslararası İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! SMA Uluslararası İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SMA Uluslararası İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Salaheddin M. Abufanas tarafından kuruldu.SMA Uluslararası İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Salaheddin M. Abufanas tarafından kuruldu.

SMA Uluslararası İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şöyledir; a- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. b-- Şirket yurtiçi ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acente ve distribütörlük işlerini ve yürürlükte olan kanunların izin verdiği şekilde her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini iç ve dış ticaretini yapmak c- Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. d-Yurtdışından gelecek veya gönderilecek ter türlü emtiayı sevk etmek, her türlü komisyonculuk(forwarding) faaliyetlerini yapmak, emtiaları toplamak ve dağıtmak için servis teşkilatları kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, e- Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik yardım, proje, lisans, marka, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları almak, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapmak, devir ve ferağ etmek. f-Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek,Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek. Amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar, verdiği hizmetler için servis ağı oluşturmak ve/veya mevcut servis ağları ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi müşterileri için kullanmak. Servis hizmetleri için mevcut satış kanalları içinde ve/veya ayrı bir mekânda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapmak. Amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar, servisler ve hizmet için müşterilerle ekstra garanti anlaşması yapmak. Ve bu hizmeti satmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere katılmak, her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırmak. Yurt içinde ve dışında personel eğitmek, yetiştirmek ve istihdam etmek. Her türlü işyeri depo ve tesisleri kurmak kiralamak, şubeler açmak. Amaç ve konusuna giren faaliyetleri serbest bölgelerde icra etmek. Amacını gerçekleştirmek için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, vermek ve fek etmek. Konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak. Konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın almak veya satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak ve kiraya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Parima Apt. No.8/109 ZEYTİNBURNU