30 / 01 / 2023

Soyak Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi kuruldu! 


Soyak Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Can Soyak ve Erkut Soyak ortaklığında kuruldu. Soyak Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Can Soyak ve Erkut Soyak ortaklığında kuruldu. 

Soyak Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi konusu:
Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. Şirket, yurt dışında elektrik enerjisi yatırımları yapılması, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, devralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin satışı ile iştigal etmek ve yurt dışında bu işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş, kurulacak olan şirketlere kısmen veya tamamen hissedar olmak üzere kurulmuştur. Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir. 1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, 2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, danışmanlık hizmeti almak ve vermek, 3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, arazi, bina ve tesisler kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule ilişkin tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, 5) Kendi ihtiyacı için, para temini amacıyla, yerli ve yabancı şirket, finans kuruluşu ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, 6) Faaliyet konuları ile ilgili yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 7) Kurucu olarak katıldığı, hissedar olduğu ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 8) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, 9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 10) Amacı ve faaliyet konuları ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, ustalık, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
Geri Dön