03 / 10 / 2022

Sarıbeyoğlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Sarıbeyoğlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Sarıbeyoğlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 1 Eylül' de İstanbul İl 'i, Maltepe İlçe' si, Altayçeşme Mahallesi, Samanyolu Sokak 'ta kuruldu.Sarıbeyoğlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 1 Eylül' de İstanbul İl'i, Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Samanyolu Sokak'ta kuruldu.


Sarıbeyoğlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi iş konusu; Şirket elektrik enerjisi tesisi kurulması, iletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin müşterilere satılması işi ile iştigal eder.Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere, elektrik piyasası mevzuatına uygun olmak üzere aşağıda yazılı konularda faaliyette bulunacaktır.  1.   Şirket enerji alanında mevcut tüm teknolojiler ile alakalı yatırımlar yapmak, mevcut ve yeni enerji kaynaklarının araştırması, geliştirmesi, mühendisliği, uygulaması, işletmesi, üretimi, pazarlaması ve ticareti amacı ile kurulmuştur. Şirket her türlü enerji teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi mühendisliği, tasarımı, uygulaması, imalatı, inşaatı, işletilmesi, üretimi, pazarlaması, tanıtımı ve ticaretini yapabilir. Bu konu ile alakalı yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir. Bu konu ile alakalı lisans başvurusunda bulunabilir ve lisans alabilir. Bu konu ile alakalı yatırımlar yapabilir.  Bu konu ile alakalı yurt içi ve yurt dışı bayi, mümessillik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 2.   Şirket yenilenebilir enerji teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi, uygulaması ve ticari amaçla işletilmesi konularında dünya çapında faaliyet göstermek üzere ve yatırım yapmak amacı ile kurulmuştur. Bu konu ile alakalı şirket; yenilenebilir teknoloji ve ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi, uygulaması, tasarımı, imalatı, ticareti, mühendislik hizmetleri, inşaatı, işletmesi, operasyonu, işletmelerinin kurulması, pazarlama grup ve birimlerinin organizasyonu,  işletme grup ve birimlerinin organizasyonu ve bakım onarım faaliyetlerinin yanı sıra, iştigal konusunda Türkiyede ve yurt dışındaki ihalelere katılmak ve lisans almak suretiyle işletme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 3. Şirket Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri ve özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan enerji projelerinin ihalelerine katılabilir, teklif verebilir, ihale şirkette kalırsa, ihale sözleşmesi gereği işi yapabilir, ihale sözleşmesi gereği inşaatını yapabilir, ihale konusu işi işletebilir ve teslim edebilir. 4. Şirket daha önce imal edilmiş, halen kullanılmakta olan, ihaleye çıkan, üretimi istenilen veya kendisinin imal ettiği enerji projelerinin yedek parça imalatı, lisanslama, bakım, onarım ve işletme faaliyetlerini yapabilir. Bu projelerin yedek parçalarının, bakım, onarım ve işletme faaliyetlerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması, tanıtımı, ambalajlaması, yurt içi ve yurt dışı yurt içi mümessilliğini yapabilir.  5. Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:  a. Konusu ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak, ithalat, ihracat, imalat, pazarlama, reexport, transit ticaret, dahili ticaret, komisyonculuk yapmak, yurt içi ve yurt dışı şirketlere iştirak etmek, yurt içi ve yurt dışı yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, yurt içi ve yurt dışı yatırım yapmak, yurt içi ve yurt dışı şube açmak, yurt içi ve yurt dışı firmaların bayi, mümessil ve distrübütörlerini yapmak, yurt içi ve yurt dışı bayi, mümessil ve distribütör tayin etmek, yurt içi ve yurt dışı finansman anlaşmaları yapmak, bayilik vermek veya almak; b.   Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik, ticari ve sınai lisans, patent, know-how, mümessillik, acentelik, distribütörlük almak, maddi, gayri maddi haklar iktisap etmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak; c. Konusu ile alakalı ihalelere katılabilir. d.   Aracılık yapmamak kaydıyla, devlet tahvili, hazine bonosu, döviz alımı ve satımı, repo, vadeli ve vadesiz mevduat işlemleri yapmak; 6.Şirket yukarıda yazılı iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü muamele ve akitler yapılabilir. Yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir. Yukarıda yazılı konularda faaliyette bulunmak için Türkiye ve yabancı ülkelerde bulunan şirket veya kurumlarla konusu ile ilgili işlerde şirketler ve iştirakler kurabilir onlarla işbirliği yapılabilir, işletmeler devir alabilir.7. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü araç, makine ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  

Geri Dön