Tahincioğlu Kavacık İnşaat Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Tahincioğlu Kavacık İnşaat Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!Tahincioğlu Kavacık İnşaat Yatırım Anonim Şirketi, Özcan Tahincioğlu, Mehmet Salih Satıcı, Alparslan Çalım, Onur Tahincioğlu, Mühibe Elif Germirli tarafından 5 milyon TL'lik sermaye ile 19 Kasım'da kuruldu.


Tahincioğlu Kavacık İnşaat Yatırım Anonim Şirketi, Özcan Tahincioğlu, Mehmet Salih Satıcı, Alparslan Çalım, Onur Tahincioğlu, Mühibe Elif Germirli tarafından 5 milyon TL'lik sermaye ile 19 Kasım'da kuruldu. 


Tahincioğlu Kavacık İnşaat Yatırım Anonim Şirketi görevleri:

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Satıcı, 

Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Çalım, 

Yönetim Kurulu Üyesi Onur Tahincioğlu, 

Yönetim Kurulu Üyesi Mühibe Elif Germirli.


Tahincioğlu Kavacık İnşaat Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; A-Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır:  a)Gerek şirketin ve gerekse başkalarının gayrimenkulleri üzerinde her tür ve tipte inşaatlar yapmak, inşaatçılık ve inşaat müteahhitliği yapmak, inşaat işleri ile ilgili müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini deruhte     etmek,                    b)Gayrimenkuller almak ve satmak, inşa ettiği gayrimenkulleri pazarlamak,        c)Yurd içinde, yurd dışında resmi ve hususi inşaat taahhütlerine girişmek, müteahhitliğini deruhte etmek, yurd içinde ve dışında resmi ve hususi inşaat ihalelerine iştirak etmek,  d)İnşaat malzemelerinin her türünün, inşaat ve taahhüt işleri ile ilgili makine teçhizat, malzeme ve diğer emtianın ve bunlarla doğrudan veya dolayısıyla ilgili mamul, yarı mamul maddelerin imalatı, ticareti, ithalatı       ve ihracatı,                                 B-Şirketin yukarıda yazılı amaç ve konuları gerçekleştirmek için yapabileceği işlemler aşağıda sayılmıştır:  a)Gayrimenkuller almak ve satmak, gayrimenkuller üzerinde her çeşit tasarrufta bulunmak, irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve çözmek, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, cins tashihlerini             yaptırmak, şirkete ait gayrimenkullerin bir bölümünün ilgili Belediye veya kamu kuruluşu tarafından yol veya kamu hizmetine bedelsiz terk edilmesi zorunluluğu getirildiği takdirde bu terk işlemini yapmak, şirketin     menkul ve gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse, Türk Ticaret Kanununun 395. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil     etmek üzere ipotek, rehin vesair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, üçüncü kişi ve kuruluşlardan her çeşit gayrimenkul kiralamak, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, teminat     veya ticari gayelerle başka şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin vesair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak,    b)Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler, bayilikler, acentelikler açmak ve işletmek, mümessillikler almak ve vermek, satıcılık ve komisyonculuk yapmak,  c)Konusu ile ilgili patent, lisans, ticari marka, ticari ad ve her nev'i gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak, devralmak, satmak, kiralamak, bunlarla ilgili lisanslar ve sertifikalar  almak ve vermek,  d)Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek, ortak olmak, aracılık etmemek kaydıyla pay senetleri veya ortaklık paylarını almak, gerektiğinde elden çıkarmak,     devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul işletme rehini ve finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, kefil olmak ve kefalet kabul etmek, keza şirketin amaç ve konusunu     gerçekleştirmek için ticari ve sınaî iş ve muameleler, ithalat ihracat ve danışmanlık yapmak, gerekli nakil vasıtalarının, araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeleri, malzemeleri, makine ve tesisleri ve     yedek parçaları imal etmek, alım ve satımını yapmak,                                          e)Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile finans kurumlarından orta, uzun ve kısa vadeli kredi almak, cari hesaplar ve kredi hesapları açmak, aracılık etmemek kaydıyla opisyon,     forward, swap ve benzeri finansal araçları kullanmak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek,                                 f)Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için sair her türlü, hukuki tasarruflarda bulunmak.


Tahincioğlu Kavacık İnşaat Yatırım Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi, Nidakule İş Merkezi, Kat:22 Oda No:7.