12 / 08 / 2022

Talento Mimarlık İnşaat Limited Şirketi kuruldu!


Talento Mimarlık İnşaat Limited Şirketi Başakşehir’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Ayşe Kaplan tarafından kuruldu.Talento Mimarlık İnşaat Limited Şirketi Başakşehir’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Ayşe Kaplan tarafından kuruldu.

Talento Mimarlık İnşaat Limited Şirketi konusu:
a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.Boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.Her türlü demir saç çelik alüminyum profilden otomatik ve elektronik kapı pencere bariyer sistemlerinin ve bunlarla ilgili yedek parçaların imalatını toptan perakende alım satımını pazarlanmasını ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek p.Her türlü mobilya ahşap ve metal kapı mutfak dolapları bina içi ve dışı ahşap dekorasyon işlerinin imalatı alım-satımı pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak r.Her türlü elektronik aletler koruma sistemleri ses ve ışık cihazları bilgisayar yazılım ve donanım ürünleri bilgisayar sarf malzemeleri güvenlik sistemleri ve bunlara ait yedek parça vesait aksamın imalatı toptan perakende alımı satımı pazarlamasını onarım ithalat ve ihracatını yapmak yaptırmak. s.Otomasyon sistemleri için her türlü elektrikli mekanik elektronik devre ve cihazların tasarımını yapmak ve yaptırmak. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir: a.Konusu ile ilgili olmak üzere satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere taşınır ve taşınmazlar üzerinde ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine tescil ettirilmesi, lehine tesis edilen rehin ve ipoteklerin fek edilmesi, alınan her türlü teminattan vazgeçilmesi, sahip bulunduğu taşınır ve taşınmazların ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi ve/veya üçüncü kişilerin borcu için her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterilmesi ve üçüncü kişilerin borcuna kefil olunması, tesis varlıklarının teminat altına alınması, b.Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, faaliyet konusu ile ilgili, veya faaliyet konusunu destekleyen şirketlerin hisse senetlerinin ve diğer her türlü menkul kıymetlerinin iktisap edilmesi, alınması ve satılması, ilgili mevzuat uyarınca emre muharrer senet, poliçe, bono, çek, tahvil, hisse senedine dönüşebilen tahvil, senet, katılma intifa senedi, depo makbuzu, kar paylaşım senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonoları vs. her türlü ticari senedin, menkul kıymet ve/veya tedavül edilebilir kıymetli evrakın düzenlenmesi, ihraç edilmesi, kabul edilmesi, ciro edilmesi, imzalanması, satılması, teminat olarak gösterilmesi, bunlara ilişkin benzer hukuki tasarruflarda bulunulması, c.Konusu ile ilgili olmak üzere gereken sözleşmelerin akdedilmesi ve bu meyanda yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve borç alınması, diğer finansal taahhütlere girilmesi, herhangi bir senedin tanzim, kabul ve ciro edilmesi, avans ve borç verilmesi, akreditif açtırılması, d.Konusu ile ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.