Tapu harcı pişmanlık harcı 2021!

Tapu harcı pişmanlık harcı 2021!

Tapuda gerçek satış bedelini beyan etmeyen ancak pişman olanlar, bir dilekçe vererek pişmanlık harcını ödeyebiliyor. Peki, tapu harcı pişmanlık harcı 2021 ne kadar? İşte tapu harcı pişmanlık harcı 2021...


Gayrimenkullerin tapularının satış yoluyla bir başkasına devredilmesiyle tapuda tarafların ayrı ayrı binde 20 oranında harç ödemesi yapılıyordu. 2020 yılı içinse pişmanlık harcı oranları henüz açıklanmadı. 

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerine göre belirleniyor. 

Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan ediliyor. Bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması durumunda, tapu harcı gerçek bedel üzerinden hesaplanıp ödeniyor. 

Pişmanlık Beyannamesi Nasıl Verilir?

Elektronik ortamda pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre gönderilen beyannameler sistem tarafından kabul edilyor. Kabul edilen bu beyannameler için tahakkuk fişi düzenleniyor. Düzenlenen tahakkuk fişinde; vergi aslı, ödeme süresi geçmiş vergiler için hesaplanan pişmanlık zammı ve beyannamenin gönderildiği günden itibaren 15 günlük ödeme müddetinin son günü vade tarihi olarak yer alıyor.

Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 (on beş) gün içinde verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi gerekiyor. 

Tapu harcını eskik ödeme cezası 2021

Tapuda işlem yapıldıktan sonra 5 yıllık zamanaşımı süresinde, beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hem alıcı hem de satıcı adına ilave harç tarh edilir ve bu ek harç gecikme faiziyle beraber tahsil ediliyor. Ayrıca, eksik ödenen tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası veriliyor.

Örnek:

Emlak vergi değeri 100 bin TL olan bir daireyi müteahhitten 650 bin TL’ye satın alan kişiye 350 bin TL üzerinden fatura düzenlenmiş ve tapuda devir bedeli olarak bu değer gösterilmiştir. Tapu harcına da bu değer esas alınmıştır. Vergi dairesi 2 yıl sonra durumu tespit ettiğinde, eksik beyan edilen (650.000 – 350.000=) 300.000 TL üzerinden alıcı ve satıcı adına ayrı ayrı (300.000 x % 2=) 6.000 TL tapu harcı tarh edecektir. Ayrıca her iki tarafa (6.000 x % 25=) 1.500 TL ceza kesecek ve tapu harcının normal vadesinden ek harcın tahakkuk tarihine kadar olan süre için gecikme faizi hesaplayacaktır.

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2021 

.......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

.../.../2021


Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............ tarihinde gerçekleşen tapu satışında ............ tapu satış bedeli beyannamemi, eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:
.../..../..2021

       
Mükellef                                           
(Vekili veya Temsilcisi)                             
Ad, Soyadı ve İmza