25 / 09 / 2022

Tapu satış bedeli düzeltme işlemleri!

Tapu satış bedeli düzeltme işlemleri!

Tapuda yapılan yanlış beyanın tespiti halinde aradaki fark üzerinden ceza kesiliyor. Bu cezayı ödemek istemeyenler pişmanlık beyannamesi verebiliyor. İşte tapu satış bedeli düzeltme işlemleri..



Tapu satış bedeli düzeltme işlemleri!

Gayrimenkullerin satış sürecinin tamamlanabilmesi için taraflar tapu harcı ödemek ile mükellef oluyor. Bu harç gerçekleşen satış bedeli üzerinden ödeniyor.


Tapu harcı oranı binde 20 olarak belirleniyor. Bu harcı alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödüyor. Böylece toplamda binde 40 oranında tapu harcı ödenmiş oluyor.


Kimi zaman satıcı ve alıcılar satış bedelini olduğundan daha düşük beyan ederek, tapu harcını da olduğundan daha az miktarda ödüyor. Ancak bu durumun Maliye tarafından tespiti halinde vergi cezası kesiliyor.


Yapılan yanlış beyanın tespiti halinde aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor.  Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Tapu satış bedeli düzeltme işlemleri..

Tapu bedelini eksik beyan eden ancak cezayı ödemek istemeyen kimseler Maliye farketmeden pişmanlık beyannamesi vererek tapu satış bedelini düzeltebiliyor. Tapu harcı pişmanlık beyannamesi örneği ise şu şekilde:


Tapu harcı pişmanlık beyannamesi örneği:


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE



Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmza



EKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi




Tapu randevu nasıl alınır?





Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com








Geri Dön