12 / 08 / 2022

Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021!

Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021!

Hukuka aykırı bir şekilde tapu kaydının gerçeğe aykırı gözükmesi halinde dilekçe verip durum düzeltilebiliyor. Peki tapu tescil davası dilekçesi nasıl hazırlanır? İşte Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021...Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021!
Hukuka aykırı bir şekilde tapu kaydının gerçeğe aykırı gözükmesi halinde “tapu iptali ve tescil dilekçesi” hazırlayarak durum düzeltilebiliyor. 

Tapu tescil davası, tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tescil edilmesi için dava açabiliyor.

Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021!

Mülkiyeti kazandıran tescil işlemi geçersiz bir işleme dayanıyor veya gerçek olmayan bir sebebe dayanıyorsa bu tescil işlemi aykırı durumda oluyor. Yolsuz bir tescil veya tescilin yolsuz olarak terkin edilmesi veya değiştirilmesi nedeniyle mülkiyet hakkı zedelenen kimse, tapu iptali ve tescil davası açıp, tapunun iptal edilmesini ve adına tescil edilmesini isteyebiliyor.

Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılıyor. Bu kapsamda, eğer taşınmaz Belediye hudutları içindeyse, Belediye Başkanlığı’na, Köy hudutları içindeyse, Köy Muhtarlığı’na yöneltiliyor.

Dava, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe ile yapılacak müracaat ile açılıyor. Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021!

Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021

.................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ……………. TC:……………..

VEKİLİ : 

DAVALILAR : 1) İsim Soyisim............ TC ve Adres

2) İsim Soyisim............ TC ve Adres

KONU : Tapu İptali ve Tescil – Tescil Olmadığı Takdirde Satılan Taşınmazlarının Bedelinin İadesi Talebidir. (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur.)

DAVA DEĞERİ : 

AÇIKLAMALAR :

Davacı müvekkilim ile davalılar kardeştirler. Davalılar …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki tüm hak ve hisselerini taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile müvekkilime devretmişler ve satış bedelini almışlardır.

Davalılardan ……………. , ……………… Noteri tarafından düzenlenen ../../.2014 tarih ve 6679 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır. Diğer davalı ……… da, ……………. Noteri tarafından düzenlenen ../../.2014 tarih ve 11560 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır.

Satıcı olan davalılara alacakları ödenmiş ve taşınmazdaki zilyedlik müvekkilime teslim edilmiştir. Ancak, anılan taşınmazdaki davalıların hisseleri satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesinden bu güne kadar müvekkilime devredilmemiştir. Bu nedenle dava konusu taşınmazdaki satış vaadi sözleşmesinde satıcı olarak yer alan davalıların adına kayıtlı olan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya tesciline, bu mümkün olmadığı takdirde satış vaadine konu taşınmazların rayiç bedelinin tespit edilerek müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

Ayrıca, dava konusu taşınmazda davalıların hisselerinin 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER : Tapu Kaydı, Veraset İlamı, Satış vaadi sözleşmeleri, Bilirkişi, keşif ve sair yasal deliller.

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile,

- Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile dava konusu …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi işlenmesine,

- Davamızın kabulü ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki davalılar adına kayıtlı bulunan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına,

- Tapu iptali ve tescil yönündeki talebimiz uygun görülmez ise, davaya konu satış vaadi sözleşmesindeki, davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin satış vaadi sözleşmesinin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında alınarak müvekkilime verilmesine,

- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz. ../../2021

DAVACI VEKİLİ

Tapu tescil davası dilekçe örneği 2021!

Tapu tescil davası nedenleri

1.    Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
2.    Ehliyetsizlikten doğan tapu iptali ve tescil davaları,
3.    Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
4.    Önalım (şufa) hakkı nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davaları,
5.    Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
6.    Aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
7.    Sahtecilik nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davaları,
8.    Kadastrodan önceki sebebe dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil davaları,
9.    Eser sözleşmesine istinaden açılan tapu iptali ve tescil davaları,
10.    Taşkın inşaat nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davaları,
11.    Bağışlama (hibe) nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları,
12.    Ölünceye kadar bakma akdinden doğan tapu iptali ve tescil davaları,
13.    Mirasta istihkak sebebine dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
14.    Hata, hile, ikrah, gabin nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davaları,
15.    Hakimin izin ve onayı alınması gerekirken izin ve onay alınmadan yapılan satış ve temlikle ilgili tapu iptali ve tescil davaları,
16.    Vasinin tasarrufundan doğan tapu iptali ve tescil davaları,
17.    İcra ve İflas Kanunu’nnun 277 ve 280. maddelerinden doğan tapu iptali ve tescil davaları,
18.    Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davaları

4 maddede tapu iptali ve tescil davası!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com