Paydaşlığın giderilmesi davası dilekçe örneği!

Paydaşlığın giderilmesi davası dilekçe örneği!Sulhen giderilemeyen paydaşlığın sona ermesinde paydaşlığın giderilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabiliyor. Paydaşlığın giderilmesi davası konusu ve paydaşlığın giderilmesi davası dilekçe örneği haberimizin devamında yer alıyor..


Paydaşlığın giderilmesi davası


Medeni Kanun'nun 688.-700. maddelerinde düzenlenen paylı/müşterek 

mülkiyette, birden fazla kişi, fiziki olarak bölünmemiş bir bütünün tamamı üzerinde ve belli paylar oranında maliktir. 


Bu nedenle paylı mülkiyet;

 

- Sözkonusu bütünün tamamı üzerinde, hiçbir malik adına özgülenmiş bir kısmın/bir bağımsız bölümün mevcut olmaması (MK.689) 


- Mülkün yönetimine ilişkin kararların tabi bulunduğu yasal düzenleme 

(MK.690-691-692), 


- Paylı maldan yararlanma ve kullanmanın tabi bulunduğu hükümler 

(MK.693) 


- Diğer paydaşların önalım hakkı nedeni ile, payın satışı/devri konusunda malikin serbest tasarruf hakkına getirilmiş bulunan kısıtlama (MK.732) 


- Başlangıçta mevcut payların zaman içerisinde veraset ve intikal sonucu bölünerek çoğalması nedeni ile yukarıdaki sorunların artması, ayrıca başlangıçta aynen bölünmesi muhtemelen mümkün olan bütünün (bina/arsa) bu nedenle paydaşlar arasında aynen bölünemez hale gelmesi, 


- Paydaşların ortaklığı sürdürme iradesinin ortadan kalkması sonucu, 

neticesi önceden kestirilemeyecek olan bir ortaklığın giderilmesi davasının her bir hissedar tarafından açılabilmesi olasılığı,  gibi nedenlerle, uygulamada en çok sorun yaratan mülkiyet türüdür. 

  

Paydaşlığın giderilmesinde denenmesi gereken ilk çözüm şekli, yasal düzenlemenin elverdiği ölçüde, yapılarda kat mülkiyeti tesisi, arazilerde ise ifraz sureti ile aynen taksimi sulhen gerçekleştirmektir. Bunun mümkün olmaması halinde taşınmaz üzerinde mevcut diğer payların, rayiç değer üzerinden sulhen iktisabı diğer bir çözüm şeklidir. Birden fazla taşınmaz üzerinde aynı paydaş/paydaşların hisse sahibi olması halinde, hisselerin becayişi/takası ve gerektiğinde ivaz ilavesi sureti ile paylı mülkiyetin sona erdirilmesi, davadan önce denenmesi gereken diğer bir yöntemdir. Ortaklığın sulhen giderilememesi halinde ise, MK.698 ve 699 uyarınca ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor. Bu konuda mevcut uygulama ve yerleşmiş içtihada göre ortaklığın giderilmesi davasında öncelikle taşınmazın, mevcut pay ve paydaş sayısı itibarı ile, taraflar arasında aynen taksiminin yasal düzenlemeye göre mümkün olup olmadığının araştırılması gerekiyor.. Bunun mümkün olduğunun bilirkişi raporu ile belirlenmesi halinde, yapılar için kat mülkiyeti tesisi yolu ile, sair taşınmazlar için ifraz sureti ile ortaklığın giderilmesi kararı veriliyor.Paydaşlığın giderilmesi davası dilekçe örneği………………... SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE


DAVACILAR : DAVACI  VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : İzaleyi Şuyuu- (Ortaklığın-Paydaşlığın giderilmesi) talebinden ibarettir.


OLAYLAR :

1. …………..-İli, ……………….. İlçesi, ……………….. mahallesinde kain ve tapunun …./… Ada, …. Parsel sayılı ve tamamı ……………… m2 bulunan gayrimenkul üzerinde davalılar …………….. ve ………………. Belediyesi ile müvekkilim olmak üzere üç kişinin hissedarı olup, bu yer hakkında hissedarlar arasında çok defa girişimde bulunulmuş olmasına rağmen rızası taksim hususunda bir anlaşma sağlanmamıştır.

2. Duruşmaların yapılarak rıza-i taksim ve fiili taksim konusunda anlaşma sağlanamadığından satış suretiyle şüyuun izalesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 698 ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.


SUBUT DELİLLER : Tapu kaydı, bilirkişi, keşif, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.


SONUÇ ve TALEP : Netice olarak yukarıda ada ve parsel sayıları ve yüzölçümü gösterilen gayrimenkul üzerinde hissedarlar arasında rıza taksim hususunda ittifak sağlanamadığından satış suretiyle zikrolun gayrimenkulun şüyuunun izalesini ve paydaşlığın giderilmesini saygıyla arz ve talep ederim


……/……/200…

Davacı Vekili


EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Tapu kaydıPaylı mülkiyetin sona erdirilmesi!

Paylı mülkiyet nasıl kurulur?Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com