Tapu'da yeni sistem

Tapu'da yeni sistem

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, değişiklik öngören kanun tasarısına göre taşınmaz malların ve sınırlı ayni haklarda, kayıtlı değer üzerinden binde 9 harç alınacak.


Tapu Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. 

Komisyonda kabul edilen maddelere göre, illerde bulunan tapu sicil müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden, akitli ve akitsiz işlemleri yıllık 500'ün altında olan yerlerde, işleri yapmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yakın il veya ilçelerde görevli tapu sicil müdürü ile diğer personele belirli günlerde yetki verilecek. 

Henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, Kadastro Kanunu hükümlerine göre, orman kadastro komisyonunca belirlenen yerler orman sınırı niteliği kazanacak. 

Binde 9 harç

Kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında daha önce kesinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları, kadastro ekibince düzeltilecek. 

Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilecek. Amme müesseselerine ait ormanların kadastrosu da bu düzenleme hükümlerine göre yapılacak. 

Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 18, taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla bağışlanmasından, rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında, kayıtlı değer üzerinden binde 9 harç alınacak. 

Tasarının bazı kamu kuruluşlarının personeline döner sermayeden pay verilmesine ilişkin maddeleri ile orman alanı dışına çıkarılmasına ancak tescil edilmemiş alanlarda yeniden kadastro çalışması yapılmasına izin verilmesine ilişkin maddesinin daha sonra ele alınması kararlaştırıldı. 

Kadastro çalışmaları

Milletvekillerinin sorusu üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Atlı, 2007 sonu itibarıyla Türkiye genelinde kadastro çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. 

Atlı, "Sadece sorunlu olan yaklaşık 700 köy dışında çalışmalarımız bitirildi" diye konuştu.

(Dünya Gazetesi)