Tarabya Tekne Park yerine dalgakıran yapım işi ihalesi 28 Kasım'da!

Tarabya Tekne Park yerine dalgakıran yapım işi ihalesi 28 Kasım'da!İspark; Tarabya Tekne Park yerine dalgakıran yapım işini 28 Kasım 2014 saat 10:00'da ihaleye çıkarıyor. Söz konusu Tarabya Tekne Park yerine dalgakıran yapım işi 180 günde tamamlanacak.


İspark; Tarabya Tekne Park yerine dalgakıran yapım işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 180 günde tamamlanacak. 


İhalesi; 28 Kasım 2014 saat 10:00'da Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye'de yapılacak. 
İHALE İLANI: 


2014/135730 İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET AŞ. - Evrak No: 3834


TARABYA TEKNE PARK YERİ DALGAKIRAN YAPIM İŞİ


İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.


Tarabya Tekne Park Yeri Dalgakıran Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almaktadır.


İhale Kayıt Numarası 2014/135730


1- İdarenin


a) Adresi Büyükdere Cad. I. İmar İşhanı No:48/7 MECİDİYEKÖY - ŞİŞLİ/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası 212 2757039 - 216 6314515 - 212 2746286 - 216 6306038


c) Elektronik Posta Adresi ihale@ispark.com.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : 180 Metre 8 mt. Genişliğinde Yüzer Dalgakıran Yapılması. 20 Metre 8 mt. Genişliğinde Sığ Yüzer Dalgakıran Yapılması. 200 Metre 8 mt. Genişliğinde Yüzer Dalgakıran Montajı. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : Tarabya / İstanbul


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 (Haldun Alagaş Spor Kompleksi) Ümraniye / İSTANBUL


b) Tarihi ve saati : 28.11.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptınlamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin varışından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A / X Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik bölümü.İnşaat Mühendisliğidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı. idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 (Haldun Alagaş Spor Kompleksi) Ümraniye / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sk. No:4 (Haldun Alagaş Spor Kompleksi) Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini. Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1.20


Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İhale ilanı için tıklayın