29 / 05 / 2022

Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar nasıl olmalı?

Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar nasıl olmalı?

Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar; Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar nasıl olmalı?Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar nasıl olmalı?

Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar; Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposu olarak karşımıza çıkıyor. Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların nasıl inşa edilmesi gerektiğine ilişkin esaslar, Plansız Tip İmar Yönetmeliğinde şu şekilde açıklanıyor:


Yapı şartları..

İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabiliyor.


Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı % 40'ı geçemiyor.


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI


Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

ANKARA


SAYI<-xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />:

I-01/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096034-27405

 

29 Aralık 1986

KONU : Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapı ve Tesisler


Bilindiği gibi, 9.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile, iliniz dahilindeki tüm alanlar imar düzenine tabi kılınmıştır.


Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinin 5. bölümünde belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda tespit edilerek il idare kurulu kararına bağlanan köy yerleşik alanlarında 6. bölümünde ise, iskan dışı alanlarda, yapılacak uygulamalara ilişkin hükümler yer almıştır.


Yönetmeliğin köy yerleşik alanlarındaki ruhsat işlemlerine ilişkin 57. maddesinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların ruhsata tabi olmadığı, iskan dışı alanlardaki yapı şartlarını açıklayan 63. maddesinde ise, tarımsal üretimi korumak amacıyla üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretimi tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapıların, inşaat alanı katsayısı %55'i ve yapı yüksekliği 6.50 m.yi geçmemek şartı ile yapılabileceği belirlenmiştir.


Bakanlığımıza intikal eden konulardan, anılan maddeler kapsamına giren tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesislerin neler olduğu konusunda açıklayıcı bilgiye gerek duyulduğu anlaşılmıştır.


1) Köy yerleşik alanlarında, Yönetmeliğin 57. maddesi uyarınca köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, arabalık, samanlık, ahır, ağıl, yalnızca ailenin tüketimine yönelik olmak üzere yapılan ticari amacı bulunmayan depo (kiler) lardır. Bunun dışında yapılacak yapı ve tesisler için valilikten ruhsat alınması zorunludur.


2) Köy yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda, mevzii imar planı aranmaksızın ruhsata bağlanacak yapı ve tesisler; köyün ihtiyacına yönelik, köye nüfus çekmeyecek imalathaneler ve tamirhaneler, zirai alet ve makine tamirhanesi, oto lastik tamirhanesi, elektrik makina ve cihaz tamirhanesi, demirci, un ve bulgur değirmeni, günlük olarak 500 litreden daha az süt işleyen peynir ve yoğurt imalathaneleri ve depoları, 5 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri, sulu, susuz, çanak, çömlek, tüp ve benzeri toprak mamulleri imalathaneleri, çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri, ekmek, simit ve benzeri fırınların tüm öğütme yerleri, günlük 250 kg.dan az şeker işleyen her nevi şekerleme imalathaneleri, 10 HP gücüne kadar motor kullanan soğuk hava depoları ile hiç bir şekilde üst yapı olmamak (*), zirai amaçla kullanılmak üzere bir akaryakıt pompası ile yer altında bir akaryakıt deposundan oluşan yapıları kapsamaktadır.


Bu yapı ve tesislerden;


a) İşletme ruhsatı alınması gerekmeyen yerlerin ruhsat taleplerinin Yönetmeliğin yapılanma koşullarına bağlı kalınarak karşılanması,


b) İşletme ruhsatı alınması gerekenlerin ruhsat taleplerini 26.10.1983 tarih ve 18203 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliğindeki koşullarda aranmak suretiyle karşılanması,


c) Bu koşullar dışında yapılanma taleplerinin mevzii imar planı olmaksızın karşılanmaması, tereddüt halinde Bakanlık görüşü alınması gerekmektedir.