Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı 36 yıllığına özelleştiriliyor!

Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı 36 yıllığına özelleştiriliyor! Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı 36 yıllığına özelleştiriliyor!

ÖİB, Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Taşucu Liman Sahası’nda bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı” “Satış” yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı” özelleştiriyor...Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de "Yatırımcılara davet" ilanı yayımladı. İlan kapsamında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Taşucu Liman Sahası’nda bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı” “Satış” yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı” 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecekleri duyuruldu. Özelleştirme ihaleleri için son teklif verme tarihi 25 Haziran 2018 olarak belirlendi.

YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Taşucu Liman Sahası’nda bulunan “Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı” “Satış” yöntemiyle “Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı” 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.


1 - İhale “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 10.000- TL İdare’nin;

• T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılması, ihale dokümanının dekont karşılığında İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınması zorunludur. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

4 - Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler.

5 - Tekliflerin, İdare’nin aşağıda belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

6 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İhale konusu Taşucu Limanı ve Liman geri sahasındaki taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi/satışı yurt dışındaki yerleşik taraflara devri, yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata tabidir.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.