Tatar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Tatar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!Tatar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, Mehmet Tatar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mert Muhittin Tatar, Gülşah Tatar, Hülya Tatar Yönetim Kurulu Üyeliklerinde 1 milyon TL sermaye ile 27 Nisan'da Esenler'de kuruldu.


Tatar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, Mehmet Tatar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mert Muhittin Tatar, Gülşah Tatar, Hülya Tatar Yönetim Kurulu Üyeliklerinde 1 milyon TL sermaye ile 27 Nisan'da Esenler'de kuruldu. 


Tatar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1- Her türlü taahhüt ve alt yapı üst yapı inşaat işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kiralamak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Her türlü sanayi ve turistik arsaların alımı, satımı, pazarlanması ile parselasyon ve tevhit işlerinin yapılması,  kiralanması ve işletilmesi her türlü şehircilik, mimarlık, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, enerji mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ile ilgili projelerin yapılması, kısmen yada tamamen başka firmalara yaptırılması. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, toplu konutlar, yazlık ve kışlık konut siteleri, her türlü küçük ve büyük sanayi siteleri, pasajlar, iş hanları, fabrikalar, yollar, köprüler, tüneller, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Her türlü inşaat malzemeleri almak satmak ihraç ve ithal etmek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü alt yapı ve üst yapı inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadı kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon restorasyon ve enerji işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon ve restorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü şehircilik, mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Konusuyla ilgili müşavirlik, danışmanlık, araştırma işleri ile sınai ve zirai etüt ve proje işleri yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, asma tavan-kartonpiyer, fayans, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işlerini yapmak.11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj, mimari ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak bunla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13- İmar-Islah planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-Konusuyla ilgili her tülü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için; a- Şirket yurt içinde ve dışında faaliyet konuları ile ilgili ilk madde, malzeme, alet, edevat, sosyal ve sınai tesis, makine teçhizat, fabrika, imalathane, atölye,  büro, ofis, yazıhane,  tamir bakım onarım  servisi, depo, antrepo, fiktif depo, ambar, ardiye, satış yeri, şube, satış mağazaları, teşhir yerleri irtibat bürosu, temsilcilik, bayilik, acentecilik, ticari mümessillik temin ve inşa edebilir veya satın alabilir, kiraya bilir, kiraya verebilir ve bunları işletebilir. b- Şirket konusu ile ilgili olarak teknik yardım, lisans patent, imtiyaz, ihtira beraatı, marka, model, ruhsat, ustalık gibi hakları almak, satmak, devir, temlik, tescil, terkin etmek. Kiralamak ve kiraya vermek, işlemlerini yapmak. Her türlü teknolojiyi ithal edebilir ve başkalarına satabilir. Şirket konusu ile ilgili yerli yabancı firmalardan temsilcilik, taşeronluk ve taahhüt işleri, ticari vekillik anlaşmaları ve diğer ticari mukaveleler akdedebilir. Yurt içinde ve dışında açılmış veya açılacak pazarlara, panayır, sergi yayın ve fuarlara iştirak etmek Buralarda mevzuu ile ilgili araştırma, planlama, üretim, alım, satım, ithalat-ihracat işlerini yapmak iştigal konusu ile ilgili resmi, yarı resmi ve özel ihalelere katılmak.   c- Her türlü menkul ve Gayri menkuller alabilir satabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, üzerinde irtifa hakkı ve ayni haklar tesis edebilir ve bunlara ilişkin her türlü ayni haklara iktisap edebilir sahip olduğu gayri menkulleri yerli ve yabancı üçüncü kişi ve kuruşlar lehine teminat olarak verebilir rehin ve ipotek kabul edebilir, daha önceden tesis edilmiş rehin ve ipotekleri fek edebilir. Bu konularda kurulmuş, kuruluş halinde veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yatırımlarına iştirak edebilir ortaklık kurabilir. 


Tatar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi adres: Esenler, O.Reis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi, 12/A Sokak, T.Kent Koza Plaza B Blok 29/291