05 / 07 / 2022

TCDD, Siirt'teki Kurtalan İstasyon sahasını kiraya veriyor!

TCDD, Siirt'teki Kurtalan İstasyon sahasını kiraya veriyor!

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü/Merkez Emlak Komisyonu Başkanlığı, Siirt'teki Kurtalan İstasyon sahasını kiraya verecek.TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü/Merkez Emlak Komisyonu Başkanlığı, Siirt'teki 8 bin 316 metrekare alana sahip Kurtalan İstasyon sahasının 2 bin metrekarelik kısmını aylık 5 bin 370 TL muhammen bedelle kiraya verecek. İhale 18 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü/Merkez Emlak Komisyonu Başkanlığından:
1 - Siirt İli, Kurtalan İstasyon sahası, 430 ada, 2 sayılı parselde bulunan 8316,36 m2 taşınmazın 2000,00 m2 kısmına prefabrik (en az) kapalı alan yapılarak Değişik Ticari Amaçlı veya Halı Saha olarak kullanılmak üzere aylık KDV hariç 5.370,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.
2 - İhale 18.09.2019 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3 - Geçici teminat bedeli 16.110,00 TL olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’e kadar Malatya 5. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesine yatırılacak, yatırıldığına dair makbuz alınacaktır.
4 - İhale şartname bedeli 2.000,00 TL+KDV olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz, alınacaktır.
5 - İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 18.09.2019 Çarşamba günü saat 14:00 e kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.
6 - İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale Şartnamesi TCDD 5. Bölge Emlak Müdürlüğü-Malatya adresinde ücretsiz görülebilir veya temin edilebilir.
8 - Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9 - Kiraya verilecek taşınmaz demiryolu kenarı olması nedeniyle can ve mal emniyet tedbirleri ilgilisine aittir.
10 - Taşınmaza ait her türlü projelendirme, düzenleme ve izinlerin alınması ilgilisine aittir.
11 - İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatların ilgilisi tarafından alınması, bunlar için 12 ay süre verilmesi, bu sürede gerekli izinlerin alınmaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD uygun görmesi halinde 12 ay daha süre verilecek ve bu süreler için ön sözleşme imzalanacak ve kira bedelinin %20 sinin peşin tahsil edilecek bu sürede izin ve ruhsatların alınmaması halinde teminatın irad kaydedilerek sözleşme fesh edilecektir.
12 - Gerekli iznin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2030 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecek, sözleşme imza tarihinden ve yapılacak kapalı alan projenin Kuruluşumuz tarafından onaylandıktan sonra 12 ay inşaat süresi verilecek ancak işlemlerin olumlu ilerlemesi ve Kuruluşumuzca uygun görülmesi halinde bu süre kadar ek inşaat süresi verilecek bu sürelerde gerekli teminatlar alınacak kira bedelinin %20 si peşin tahsil edilecek işletme dönemine geçildiğinde kira bedelinin tam olarak tahsil edilecektir.
13 - Sözleşme dönemi içerisinde her yıl TÜFE deki on iki aylık ortalamalara göre değişim ile kiralanan yerin durumu, çevredeki gelişmeler ve çevre emsal kira bedelleri dikkate alınarak artırılacaktır.
14 - İlgili kurumlardan izin alınabilmesi halinde en az 2000,00 m2 kapalı alan yapılacak kapalı alanla ilgili Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği her türlü proje inşaat, bakım, onarım ve masrafları ilgilisine aittir.
15 - Söz konusu alan üzerine İlgili Kurumlardan izin alınabilmesi halinde en az 2000,00 m2 kapalı alan yapılacaktır.
16 - Kiralanacak alanın etrafı güvenlik amacıyla ihata altına alınacaktır.
17 - Tesiste alkollü içecek satışı yapılmayacaktır.
18 - 828 numaralı tamimde belirtilen demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığının 18.06.2014 Tarih ve TS 11939/T2 sayılı mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenlik mesafelerine uyulması ve bu doğrultuda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
19 - Teşekkülümüzün ihtiyacı veya taşınmazın yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve satışı söz konusu olduğunda, yapılacak tebligata müteakip en geç 2 ay içerisinde herhangi bir hak talebinde bulunulmadan taşınmazın şartsız ve nizasız tahliye edilecektir.
20 - İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1. talipli ile sözleşme imzalanacak olup 1. taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminat irad kaydedilecektir. İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2. talipli ile sözleşme imzalanacaktır. 2. Taliplinin de sözleşmeye gelmemesi halinde geçici teminatı irad
kaydedilecektir.
21 - İhaleye tek katılım olması halinde Yönetmenliğin 48-1/c maddesine göre pazarlık usulüne geçilecektir.
22 - İhaleye Katılacak isteklilerden;
A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde:
—Kanuni İkametgâh Belgesi,
—Nüfus Cüzdanı sureti,
—Noter tasdikli imza sirküleri,
—Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.),
—Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,
—İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname,
—İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname.
—Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,
—İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,
—Kurtalan Gar Şefliğinden alınmış yer görme belgesi
—Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),
—Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi,
—Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde,
—Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
—Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,
—Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,
—Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname.
—Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,
—İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,
—Kurtalan Gar Şefliğinden yer görme belgesi
—Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),
—Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi,
—Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde,
- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur. Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir.
D) Teklif Mektubu,
***(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)***
16 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. İlgililere duyurulur.
ADRES : TCDD Genel Müdürlüğü.
5. Bölge Müdürlüğü - MALATYA
TEL : 0 422 212 48 00 / 308
FAKS : 0 422 212 90 39
İNTERNET ADRESİ : www.tcdd.gov.tr