Tekirdağ Saray'da 10.1 milyon TL'ye satılık 13 gayrimenkul!

Tekirdağ Saray'da 10.1 milyon TL'ye satılık 13 gayrimenkul! Tekirdağ Saray'da 10.1 milyon TL'ye satılık 13 gayrimenkul!

Saray Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Saray'da bulunan 13 gayrimenkulü satışa çıkardı. Toplam 10 tarla 3 arsadan oluşan gayrimenkullerin toplam bedeli 10 milyon 194 bin 923 TL olarak belirlendi.Saray Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Saray'da bulunan 13 gayrimenkulü satışa çıkardı. Toplam 10 tarla 3 arsadan oluşan gayrimenkullerin toplam bedeli 10 milyon 194 bin 923 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:


Madde:1 - Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan Taşınmazlar Saray Belediyesince, aşağıda tarih ve saati belirtilen zamanda Belediye Encümeni huzurunda ve Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. Taşınmazlar ile ilgili imar durum belgeleri İmar ve Şehircilik Müd. ve www.saray.bel.tr resmi sitesi ‘’İHALELER’’ link başlığından ulaşılabilinir.

Madde 2 - İhale Saray Belediye Başkanlığı’nca, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3 - Satış işleminden K.D.V alınmayacaktır.

Madde 4 - Taşınmazlar gerçekleşen ihale bedeli üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde ödeme seçenekleri ile ödenebilir.

Ödeme Seçenekleri

1. Peşin Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden Tek Seferde Peşin Ödenir) Ödeme süreleri için İdari şartname hükümleri geçerlidir.

2. Taksitli Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden %50’si Peşin ödenir. Geri kalan bedel ise 4 (dört) eşit parça ile aralıksız aylık taksitler şeklinde ödenir. Ödenmeyen 2 taksit olması durumunda idari şartnamedeki hükümler uygulanır.


Madde 3 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER.

İhaleye katılabilmek için;

a - 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

b - İhaleye iştirak edecek;

Gerçek Kişi

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu,

2- T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı suretini

3- İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden veya Mahalle Muhtarlığından alınmış İkametgâh Belgelerini,

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge. (İhale Tarihinden en erken 15 günü geçmemiş olmak)

Kooperatifler;

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu

2- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesini

3- Adresleri Belirtir belge.

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge. (İhale Tarihinden en erken 15 günü geçmemiş olmak)

Şirketler;

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu

2- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi ile Şirket Ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli suretini. 

3- Adresleri Belirtir belge.

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge.

c - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekaletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.

ç - Yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarda, 01/12/2006-11371 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Yabancı ve Tüzel Kişilere Satış ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez. (Tapu Şerhi Mevcuttur)

d - Şartname Bedeli 50.00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İlan olunur.


İhalenin tam metni için tıklayın