TMMOB peyzaj mimarları odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

TMMOB peyzaj mimarları odası ana yönetmeliğinde değişiklik!

TMMOB peyzaj mimarları odası ana yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.



TMMOB peyzaj mimarları odası ana yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 10 Ocak 2017 tarihinde 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor:


YÖNETMELİK


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesine “lisans diploması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya geçici mezuniyet belgesi” ibaresi eklenmiş; aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


“d) İşsiz üyelerin; durumlarını SGK hizmet dökümü ile birlikte yazılı olarak beyan etmeleri, yazılı taahhüt vererek çalışmadıklarını her yıl Ocak ayı içerisinde geriye dönük olarak belgelemeleri, bir işte çalışmaya başlamaları halinde, 1 ay içerisinde Oda’ya bildirmeleri koşuluyla işsiz olduğu aylara denk gelen üyelik ödentilerini başvuru tarihinden itibaren %25 oranında öderler. Belirtilen süreler içerisinde istenilen beyanların verilmediğinin; eksik, yanlış ya da gerçeğe aykırı beyan verildiğinin; belirlenen süreler içerisinde ilgili belgelerin ibraz edilmediğinin Oda Yönetim Kurulu tarafından tespiti halinde indirim tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük olarak tahsil edilir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “diplomaların” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya geçici mezuniyet belgelerinin” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Herhangi bir nedenle” ve “gerektiğinde” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “sürdürmek istemeyen” ibaresi “sürdürmeyen” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “içinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi ile” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “verilen hizmetlere ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ş) bendinde yer alan “dört” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 75 – Şube kurulabilmesi için;

a) Şube kurulması istenilen ilde en az iki yıldır faaliyet gösteren, Oda’ya üye en az yüz üyenin bulunduğu bir il temsilciliğinin bulunması ve bu üyelerin salt çoğunluğunun Oda Yönetim Kuruluna Şube olma isteğini içerir taleplerini yazılı olarak bildirilmesi,

b) O ilde bulunan üyelerin uğraş alanları ve yoğunluğu ile kentin ve bölgenin özelliklerinin şube olmayı gerektirmesi,

c) Oda il temsilciliği faaliyetlerinin o ilde şube olarak devam etmesinin Oda örgütlülüğü açısından ihtiyaç olarak görülmesi,

ç) Mesleğin toplumsal yaklaşımı ile kente ve mekânsal kullanımlarına sahip çıkma niteliğinin belirginleşmesi,

d) Kentin ve çevresinin ekolojik özelliklerine ilişkin mesleki değerlendirmelerin, kamuoyu ile paylaşılarak başarılı aktiviteler yaratılmış olması,

e) Odanın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapılabileceğini, şube görev ve yetkilerinin yerine getirebileceğinin kanıtlanmış olması,

f) Şube kurulması istenilen ildeki temsilciliğin mali durumunun şube kurulduktan sonraki giderlerini karşılayabilecek yeterlikte olduğunu ve etkinlik bölgesi içindeki iki yıllık mesleki etkinliğin olumlu durumunu gösteren gerekçeli idari ve mali raporun hazırlanması,

g) Oda Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Oda Genel Kurulunun gündemine alınarak Genel Kurulca üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alınması,

gerekir.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “dört” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Oda tarafından düzenlenen serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi karşılığında alınacak ücretler”


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her takvim yılı içinde” ibaresi “her takvim yılının en geç Ocak ayı sonunda” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “mesleki denetim, üyelik belgesi verilmesi gibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.