TMSF, Metin Ayar Ticari İşletmesi'nin 3 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

TMSF, Metin Ayar Ticari İşletmesi'nin 3 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Metin Ayar Ticari İşletmesi'ne ait gayrimenkulleri satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedelleri 240 bin TL'den başlıyor.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Metin Ayar Ticari İşletmesi'ne ait gayrimenkulleri satışa çıkardı.  Satışa sunulan gayrimenkuller Samsun'da yer alıyor. Gayrimenkullerin satış bedelleri 240 bin liradan başlıyor.

METİN AYAR/METİN AYAR TİCARİ İŞLETMESİ’NE AİT TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1. METİN AYAR/METİN AYAR TİCARİ İŞLETMESİ’ne ait Samsun ili, İlkadım ilçesi, Kalkancı mahallesi adresinde bulunan aşağıda tablo halinde gösterilen üç adet taşınmaz aşağıda ve iş bu ŞARTNAME’de yazılı usul ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

2. Teklif sahipleri teklif verdikleri her taşınmaz için verdikleri teklif tutarının %10’u oranındaki teminat tutarını Metin Ayar Ticari İşletmesi/Metin Ayar’a ait Ziraat Bankası Samsun Şubesi nezdindeki TR57 0001 0002 2268 6297 2750 60 iban no.lu hesaba yatıracaklardır. Teminat yatırılırken açıklama kısmına teminatın hangi taşınmaz için yatırıldığı yazılmalıdır. (Örneğin: Kalkancı Mah. 18 No.lu Daire İçin İhale Teminat Bedeli)

3. İhale Teklif Alma Yöntemi ile başlatılacak, birden fazla teklif verilmesi halinde, pazarlık veya açık arttırma usulü ile sonlandırılacaktır. Teklifler aşağıda yazılı adrese* 19.04.2021 tarihi saat 17:00’ye kadar belge asılları ibraz edilmek kaydıyla yazılı olarak posta, mail veya elden yapılacaktır.

4. Verilecek teklifler, İhale Komisyonu/Komisyon Tarafından Yetkilendirilen Kişi veya Kişiler tarafından değerlendirilecek olup; tekliflerin kabulü, reddi, teklif sahiplerinin pazarlık veya açık arttırma için çağrılması, hangi tekliflerin çağrılacağı, birden çok sayıda teklif olması halinde, pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile ihaleyi yapma veya yapmama yetkisi İhale Komisyonundadır.

TMSF, Metin Ayar Ticari İşletmesi nin 3 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

5. İhale Komisyonu tarafından satışın Pazarlık/Açık arttırma usulü ile satışa karar verilmesi halinde satış işlemi, 21.04.2021 tarihinde saat 14:00’de Metin Ayar Ticari İşletmesi adresinde (Kalkancı Mahallesi, Canan Sokak No:27/8 İlkadım/SAMSUN  yapılacaktır.

6. İhaleye iştirak edeceklerin ŞARTNAME’de yazılı (Madde:4) belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

7. Taşınmaz ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Taşınmazın iştirakçiler tarafından görüldüğü kabul edilir. Randevu alınarak taşınmaz görülebilir.

8. Taşınmazın devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

TMSF, Metin Ayar Ticari İşletmesi nin 3 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

9. İhale, İhale Kanunları’na ve İcra ve İflas Kanunu’na tabi olmayıp, İhale Komisyonu ihale usulünü belirlemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İhalenin onay mercii Metin Ayar/Metin Ayar Ticari İşletmesi Yöneticiliği ve Mal Varlığı Değerleri TMSF Kayyım Temsilciliği’dir.

10. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde İhale Komisyonu tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

11. İhaleyi kazanan 26.04.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar ihale bedelinin tamamı nakden ve defaten ŞARTNAMEDE belirtilen hesaba yatırmak zorundadır.

12. İhalenin yapılması/yapılmaması, taşınmazın teslimi, ihale bedelinin ödenmesi, ihale bedelinin ödenme şartları, ödenmediği taktirde gayrimenkulün diğer bir iştirakçiye teklif edilmesi hususları ŞARTNAME’de yazılı usul ve şartlara tabidir. Bu hususlara İhale Komisyonu karar verir.

İhalenin onay mercii Metin Ayar/Metin Ayar Ticari İşletmesi Yöneticiliği ve Mal Varlığı Değerleri TMSF Kayyım Temsilciliği’dir.

METİN AYAR/METİN AYAR TİCARİ İŞLETMESİ YÖNETİCİLİĞİ VE MAL VARLIĞI DEĞERLERİ TMSF KAYYIM TEMSİLCİLİĞİ


TMSF, Metin Ayar Ticari İşletmesi nin 3 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

 

TMSF, Birleşim Varlık Yönetim'in gayrimenkullerini satıyor!