Tokat'ta satılık 59 iş yeri!

Tokat'ta satılık 59 iş yeri!Tokat İli Turhal Belediye Başkanlığı, Tokat Turhal'da yer alan 59 iş yerini satışa çıkardı. İhale 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.


Tokat İli Turhal Belediye Başkanlığı, Tokat Turhal'da yer alan 59 iş yeri için satış ihalesi düzenliyor. İhale 14 Ekim 2021 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.


YAPILACAK OLAN İŞYERLERİNİN SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR
Tokat İli Turhal Belediye Başkanlığından:

1- İdarenin
a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 60300 Turhal - TOKAT
c) Telefon - Faks Numarası : 3562751031/214 - 3562761156
2- Satış İhalesine çıkarılan taşınmazlar;
a) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı, yapılacak olan işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık
teklif (artırma) usulü ile 14.10.2021 Perşembe günü saat 10:00’ da Turhal Belediyesi Encümen toplantı salonunda satış ihalesine çıkarılacaktır. 

Tokat

b) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı, yapılacak olan işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık
teklif (artırma) usulü ile 19.10.2021 Salı günü saat 10:00’ da Turhal Belediyesi Encümen toplantı salonunda satış ihalesine çıkarılacaktır. 

Tokat

c) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı, yapılacak olan işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık
teklif (artırma) usulü ile 21.10.2021 Perşembe günü saat 10:00’ da Turhal Belediyesi Encümen toplantı salonunda satış ihalesine çıkarılacaktır. 

Tokat

3- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler
a) Özel Şahıslar;
- Kanuni ikametgâh
- İmza beyannamesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Tebligat Adres Beyanı
b) Tüzel Kişilikler
- Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
- İmza sirküsü
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Tebligat Adres Beyanı
- Sicil Gazetesi
c) Geçici teminat belgesi
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname
4- Geçici teminat miktarı;
- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar belediyeye yatırılacaktır.

Tokat

5- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.
6- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.
8- İhalelere ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir. Pazar mahallesi 195 ada 131, 132,
133, 134 parseller için dosya bedeli 250,00 TL dir.
9- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.