Torunlar GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Torunlar GYO yönetim kurulu üyelerini seçti! Torunlar GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 31 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen toplantısında yönetim kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticilerini seçti.


Torunlar GYO 31 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen toplantısında yönetim kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticilerini seçti.Açıklamalar


Yönetim Kurulumuzun 31.05.2017 Tarih ve 2017/ 24 sayılı Toplantısında,


1.  Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve  geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine  yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Saim Kılıç, Ali Alp, Habibe Didem Hömek ve Pelin Örsel'in atanmasına, Üyelerden Saim Kılıç'ın Komite başkanı olarak görev yapmasına,

 

2. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay, Haluk Sur ile Ali Alp'in atanmasına, Aziz Yeniay'ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

 

3. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Saim Kılıç, genel müdür yardımcısı Remzi Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazanç'ın atanmasına, Saim Kılıç'ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

 

4. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan  Ücret Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Haluk Sur, Ali Alp, ve Aziz Yeniay'ın atanmasına, Haluk Sur'un  komite başkanı olarak görev yapmasına,

 

5.   Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin   sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere  Saim Kılıç, Ali Alp ve Aziz Yeniay'ın atanmasına Saim Kılıç'ın komite başkanı olarak görev yapmasına,

           

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.