05 / 07 / 2022

Trabzon'da 44.2 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Trabzon'da 44.2 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Trabzon'da yer alan 3 gayrimenkulü 44 milyon 260 bin 301 TL bedelle satışa çıkardı.Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Trabzon'da yer alan 3 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 44 milyon 260 bin 301 TL olarak belirlendi.


Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesinde Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
İhale, 10.12.2019 tarihinde Salı günü, 15.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini iştirakçi peşin ödeyecektir.
Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemi gerçekleştirilemez. Satış ihalesi uhdesinde kalan iştirakçi satış bedeli üzerinden %0, 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini peşin olarak ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - İkametgâh belgesi,
2 - Nüfus cüzdan fotokopisi,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 - İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7 - Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
8 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı veya yasaklı olmadığına dair belge.
9 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4 - İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
5 - Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
6 - 2886 sayılı Yasaya göre cezalı veya yasaklı olmadığına dair belge.
7 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 10.12.2019 Salı günü 12:00’ a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.
İLAN OLUNUR.


Trabzon da 44.2 milyon TL ye satılık 3 gayrimenkul!