Türk inşaat sektörü yurt dışında büyüyor!

Türk inşaat sektörü yurt dışında büyüyor!

Türkiye Müteahhitler Birliği, Ocak ayı İnşaat Sektörü Analiz Raporunu yayınladı. 2014 yılsonu itibarıyla Türk müteahhitlerin faaliyet gösterdikleri ülke sayısı 104e, bu ülkelerde üstlendikleri proje sayısı 7 bin 684'e ulaştı.


Türkiye Müteahhitler Birliği, Ocak ayı İnşaat Sektörü Analiz Raporunu yayınladı. 2014 yılsonu itibarıyla Türk müteahhitlerin faaliyet gösterdikleri ülke sayısı 104e, bu ülkelerde üstlendikleri proje sayısı 7 bin 684'e, projelerin toplam tutarı ise 500.5 milyar ABD Dolarına ulaştı. 


RAPORDA, dünyanın ekonomik performansının 2014 yılı son çeyreğinde de zayıf seyrini düğü vurgusu yapıldı. 

Gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında hem riskleri hem de fırsatları yakından izleyerek yol almakta yarar olduğu vurgulanan TMB raporunda. "Makroekonomik ve sektörel bazda değerlendirildiğinde. büyüme odaklı düşünmenin ötesinde, ekonomik istikrarı sağlayacak, kamu yatırımlarının hız kesmeden devamını mümkün kılacak ve özel sektörü yatırıma teşvik edecek ortamın yaratılması önemli olmaya devam etmektedir" denildi. 


Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından 3 ayda bir hazırlanan İnşaat Sektörü Analiz Raporu yayınlandı. Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme ve öngörülerin yer aldığı 2015 yılının ilk raporunda yine çarpıcı tespitler yer aldı. 


"Gündem ve beklentilerin hızla değiştiği, belirsizlik ve risk algısının arttığı bir yıla girerken" başlıklı analizde dünyanın ekonomik performansının 2014 yılı son çeyreğinde de zayıf seyrini sürdürdüğü vurgusu yapıldı. Çin'in büyümesin' deki yavaşlamaya rağmen Asya Pasifik bölgesi küresel büyümenin lideri olmaya devam ettiği belirtilen raporda. 2015'e girerken dünyanın görünümü siyasi, toplumsal ve ekonomik istikrara tehdit oluşturan risklerin biriktiği, bu durumun kaygıya ve beklentilerin bozulmasına neden olduğu şeklinde özetlenebileceği kaydedildi. 


Raporda özetle şu başlıklara yer verildi: 


RUSYA KRİZİ AĞIRLIĞINI KORUYOR: Rusya krizinin yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini olumsuz etkilemeye devam etmesi olasılığı gündemdeki ağırlığını korumaktadır. 


ORTADOĞU'DA ÇEKİCİ FIRSATLAR: Ortadoğu'daki istikrarsızlığın sona ermesi halinde yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ufkunda yeni ve çekici iş fırsatlarının belirmesi yüksek bir olasılık olmakla birlikte ihtiyatın elden bırakılmamasında yarar vardır. 


GELİŞEN EKONOMİLERDEKİ İHALELER: Gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan altyapı yatırımlarının, metro, demiryolu ve katma değeri yüksek otoyol projeleri ile Körfez Bölgesi'nin ve BDT ülkelerinde ihaleye çıkan enerji ve altyapı prcjelennin Türk müteahhitler için çekici iş fırsatlan sunmaya devam etmesi beklenmektedir. 


PETROL FİYATLARINA DİKKAT: Düşen petrol fiyatlannın Körfez ülkelerinde pazann geleceğine yönelik belirsizlikleri artırabileceğini göz önünde tutmakta yarar vardır. 


YURTTA KISA VADE BELİRSİZ: Yurtiçinde yüksek enflasyon, düşük oranlı ve gerileyen iç tasarruflar. özel sektör yatırımlanndaki durgunluk, kamu yatınmlarındaki gerileme, hane halklarının tüketim eğilimindeki duraklama, konut satışlarındaki ivme kaybı ve Reel Kesim Güven Endeksi i!e Tüketici Güven Endeksindeki düşüşler başta olmak üzere çeşitli makroekonomik göstergeler değerlendirildiğinde. inşaat yatırımlannın kısa vadede kayda değer ölçüde artacağı öngörülmemektedir. 


SEÇİM SOSYAL YATIRIMLARI ETKİLEDİ: 2015 in seçim yılı olması bütçede sabit sermaye yatırımları yerine sosyal yatınmlara ağırlık verilmesine neden olmuş görünmektedir. 


FİNANSMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK: Büyük ölçekli inşaat yatırımlannda ve özellikle de mega projelerde kamu özel işbirliğine dayalı finansman modellerinin hayata geçirilmesi sektörü orta vadede canlandırma potansiyeline sahip olmakla birlikte bu modellerin uygulanabilmesi için gerekli finansmanın teminindeki güçlük devam etmekte ve 2015'de daha da artabileceği değerlendirilmektedir. 


UH s FED OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR: ABD Merkez Bankası'nın 2015 ortalarında faiz artırımına başlamasının bu sürece olumsuz katkıda bulunabileceği göz önünde tutulmalıdır. 


KONUT STOKU BÜYÜDÜ: 2014'ün üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatlarında yüzölçümü itibariyle kaydedilen ve %39.2'ye ulaşan artışa karşın, konut satış rakamları gerilemeye, stok erime hızlanndaki düşüş konut stokunun büyüdüğüne. inşaat harcamalarındaki artış oranı yavaşlamaya, ciro ve üretim endeksleri durgunluğa, işgücü girdi endeksleri ise daralmaya işaret etmektedir. 


CANLANMA BEKLENTİSİ ZOR: 2015 yılı inşaat üretiminde sektördeki yavaşlama trendini yukarı yönde hızlandıracak kayda değer bir canlanma beklentisi içerisine girmek güçtür. 


KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜRETİMİ ARTIRABİLİR: Diğer yandan, hükümetin gündemindeki, kamuözel ortaklığı ile ihale edilen büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projeleri ile kentsel dönüşüm projeleri, inşaat sektörü üretiminin artmasını sağlayacak potansryele sahip bulunmaktadır. 


HÜKÜMETİN TAVRI MEMNUNİYET VERİCİ: Son dönemde Başbakan DAVUTOGLU tarafından açıklanan "Ekonomide Dönüşüm Programları" ise genelde politika değişikliklerinin ve özellikle de istikrar, katma değerli üretim artışı, tasarruf ve verimlilik konularına verilen önemin göstergesi olarak memnuniyetle karşılanmıştır. 


FIRSATLAR YAKINDAN İZLENMELİ: Makroekonomiden sektörlere ve yatırım kararlarına uzanan geniş bir yelpazede hem riskleri hem de fırsatları yakından izleyerek yol almakta yarar vardır. 


KAMU YATIRIMLARI HIZ KESMEMELİ: Makroekonomik ve sektörel bazda değerlendirildiğinde, büyüme odaklı düşünmenin ötesinde. ekonomik istikrarı sağlayacak, kamu yatırımlarının hız kesmeden devamını mümkün kılacak ve özel sektörü yatırıma teşvik edecek ortamın yaratılması önemli olmaya devam etmektedir