Türkiye Elektrik Dağıtım'ın Mersin'deki gayrimenkulü 62 bin 500 TL'ye satıldı!

Türkiye Elektrik Dağıtım'ın Mersin'deki gayrimenkulü 62 bin 500 TL'ye satıldı! Türkiye Elektrik Dağıtım'ın Mersin'deki gayrimenkulü 62 bin 500 TL'ye satıldı!

Türkiye Elektrik Dağıtım'ın Mersin Yenişehir Menteş Köyü kapsamında yer alan gayrimenkulünü 62 bin 500 TL'ye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ’nca satış yöntemiyle pazarlık usulü satışını gerçekleştirdi...Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;


1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait; Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş Köyü, 4210 no.lu parseldeki 359 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 33/359 metrekare hissenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;


“Satışa konu hissenin özelleştirme ihalesinde 62.500 (Altmışikibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Metin YİĞİT’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metin YİĞİT’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 61.000 (Altmışbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Nurettin YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nurettin YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,


2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,


Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.