Türkiye Şeker Fabrikaları 7 taşınmazı özelleştiriyor!

Türkiye Şeker Fabrikaları 7 taşınmazı özelleştiriyor! Türkiye Şeker Fabrikaları 7 taşınmazı özelleştiriyor!

Türkiye Şeker Fabrikaları Aksaray, Samsun ve Ağrı illerindeki muhtelif taşınmazları özelleştiriyor...Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanarak özelleştirilmek üzere grup halinde ihale edilecektir.

 

Türkşeker A.Ş.’ye ait taşınmazlardan;


GRUP

İHALEYE KONU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

ŞARTNAME BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME

TARİHİ/ SAATİ


1

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı köyü, 488 ve 489 parseldeki 19.350,00 m2  Taşınmaz

15.000

100

02/08/2013

17:00


2

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi, 797 ada, 3 parseldeki 8.068,77 m2 Taşınmaz

50.000

100

02/08/2013

17:00


3

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi, 798 ada, 1 parseldeki 8.578,80 m2 Taşınmaz

50.000

100

02/08/2013

17:00


4

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerdeki 15.399,80 m2 Taşınmaz

100.000

100

02/08/2013

17:00


5

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 1, 2 ve 3 parsellerdeki 6.279,93 m2 Taşınmaz

60.000

100

02/08/2013

17:00


6

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.342,07 m2 Taşınmaz

80.000

100

02/08/2013

17:00


7

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.968,33 m2 Taşınmaz

80.000

100

02/08/2013

17:00belirtilen gruplar halinde satışa konudur.

1 - İhaleler, “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Satışa konu taşınmaz gruplarından birine teklif verilebileceği gibi birbiriyle ilişkilendirilmeden birden fazla taşınmaz grupları için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

3 - İhaleye iştirak edebilmek için herbir taşınmaz grubuna ilişkin İhale Şartnamesi bedeli olarak tabloda belirtilen tutarın İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş.  Ankara  Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06,

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı Türk Lirası (TL) hesaplarından birine yatırılması gerekmektedir. Dekontta, katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya Üyelerinden birinin) adı ile hangi grup/ grupların ihalesine ilişkin doküman alınacağı açıkça belirtilecektir.

4 - İhalelere katılabilmek için, her bir taşınmaz grubu için ayrı olmak üzere ödemeye ilişkin dekont ile birlikte İdare’nin belirtilen adresine başvurmak suretiyle İhale Şartnamesinin elden teslim alınması ve tekliflerin son teklif verme tarih ve saatinden önce İdare’ye elden teslim edilmesi zorunludur.

5 - İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklif bedeli peşin veya İhale Şartnamesinde belirtilen koşullarda vadeli ödenebilecektir.

7 - İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu paragrafta sayılanlardan en kısa sürede ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almaları istenir.

9 - Özelleştirme işlemleri, Katma Değer Vergisinden ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

Adres :  Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600  Kurtuluş /ANKARA

Tel : (312) 585 80 00/ 83 84 - 84 59 - 84 61    Faks : (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

5594/1-1