Türkiye Şeker Fabrikaları Erzurum'daki gayrimenkulü satışa çıkardı!

Türkiye Şeker Fabrikaları Erzurum'daki gayrimenkulü satışa çıkardı!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum İli, Pasinler İlçesinde bulunan gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İhale 21 Nisan tarihinde yapılacak.


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum İli, Pasinler İlçesinde bulunan gayrimenkul satışa çıkarılıyor. Satış ihalesi 21 Nisan 2020 tarihinde Saat: 14.00'da yapılacak. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda detayı yazılı Taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun Kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
Türkiye Şeker Fabrikaları Erzurum
1-İhale birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULÜ’’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2-İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
3- İhale Şartnamesi’nin banka dekontu karşılığı elden teslim alınması zorunludur. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı, ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
4-İhalenin geçici teminatı yukarıda gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.
5-Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü –Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin ödenecektir.
7-İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;
• Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel
Müdürlüğümüz veznesine veya
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal  Ankara  Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR64 0001 0017 4537 7119 5850 24 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazın ismi belirtilerek alınmış olan “Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Övenler Mahallesinde bulunan taşınmaz ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Harici Satış ve Pazar Araştırması Müdürlüğünden temin edilebilir.
8-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
9-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
10-Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.
11-İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 61 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr
adresinden alınabilir