Tuzla'da 21 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla'da 21 milyon TL'ye satılık arsa! Tuzla'da 21 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Tuzla'da bulunan 6.000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından 5 Haziran 2015 günü saat 15:00 ile 15:10 arası ihale ediliyor.İstanbul Tuzla'da bulunan 6.000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından 21 milyon TL'ye satışa çıkarılıyor.
1 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Postane Mahallesi, Vakkas Sokak, No: 14 adresli yerdir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın deniz cephesi tarafında ahşaptan yapılmış kameriye mevcuttur. Parselin çevresi taş duvar ile çevrilmiş olup, bahçe çim kaplıdır. Parsel bakımlı ve çevresinde villalar bulunmaktadır. Parselin deniz tarafında bulunan iki adet betonarme olarak yapılmış iskele bulunmaktadır, bu iskeleler amme mülkü üzerinde bulunup kamuya ait olup halkın kullanımına açıktır. Peysaj düzenlemesinin çok güzel yapılmış olduğu parsel çimlendirilmiş ve ağaçlandırılmış vaziyettedir. Genellikle yazlık bölgesi olarak bilinmesine karşın hem yazlık hem kışlık kullanılan villaların çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu parsel konum itibari ile Rauf Orbay Caddesi'ne 600m., Deniz Harp okuluna yaklaşık 1 km. mesafededir.


Adresi: İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Postane Mahallesi, Vakkas Sokak, No: 14


Yüzölçümü : 6.000,00 m2


İmar Durumu : Tuzla Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2014 tarih 2847-9883 sayılı imar durum yazısında “Söz konusu Tuzla ilçesi, Merkez, 5 pafta, 2063 parsel sayılı taşınmaz 19.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Postane Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planında kısmen park alanında, kısmen de Kaks: 0.40, 5/A-2/3 konut alanında, kısmen de 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı bulunmayan plansız alanda kalmaktadır.” denilmektedir.


Kıymeti: 21.000.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler : Bu parsel lehine 2032 parsel aleyhine denize girme hakkı vardır.


1.Satış Günü: 05/06/2015 günü 15:00 - 15:10 arası

2.Satış Günü: 30/06/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış şartları: 


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır, ihaleye fizi-ken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T. Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyetle yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlügü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.I.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersinde ihaleden kaynaklanan D.V. .KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK'nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiaların dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayılı sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- İİK'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK’nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83, 100, 142, 151 ve M.K. Nun 789, 777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.


7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/96 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/04/2015