01 / 07 / 2022

Tuzla'da İBB'den 1.5 milyon TL'ye 21 Aralık'ta satılık arsa!

Tuzla'da İBB'den 1.5 milyon TL'ye 21 Aralık'ta satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Tuzla'da yer alan konut alanı arsayı satışa çıkarıyor. 521,84 metrekare arsanın toplam bedeli 1 milyon 565 bin 52 TL olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Tuzla'da yer alan konut alanı arsayı satışa çıkarıyor. 521,84 metrekare arsanın toplam bedeli 1 milyon 565 bin 52 TL olarak belirlendi. 


İhalesi;  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane'de 21 Aralık 2014 – 13:00'te yapılacak.İHALE İLANI:


3298 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 6866


İHALE İLANI


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR. 


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.


1) Encümen Kayıt No: 3298


2) Taşınmaza Dair Bilgiler:


a) İli: İstanbul b) İlçesi: Tuzla c) Cinsi: Arsa


d) Pafta No: 1 e) Ada No:  f) Parsel No: 652


g) Yüzölçümü: 521,84 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır:Boş


j) İmar Durumu: Konut Alanı


k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok


ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Merkez Mah. Dilara-Gülbeyaz Sok.


3) Muhammen Bedeli: 1.565.520.-TL


4) Geçici Teminatı: 46.965,60 TL


5) İhale Tarihi ve Saati: 24 Aralık 2014 - 13:00


6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul


7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü


8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07


9) Şartname Bedeli: 600.-TL


10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâzı (Gerçek kişiler)


b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat


c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname


d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)


e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)


f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı


g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi


h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)


ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.


12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.


İLAN OLUNUR.


İhale ilanı için tıklayın