Urbanıst Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Urbanıst Mimarlık Anonim Şirketi Fatih’te 50 bin TL sermaye bedeli ile Övgü Hançerlioğlu tarafından kuruldu.Urbanıst Mimarlık Anonim Şirketi Fatih’te 50 bin TL sermaye bedeli ile Övgü Hançerlioğlu tarafından kuruldu.

Urbanıst Mimarlık Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1) Şirketin esas amaçları ve faaliyet konuları şunlardır; a) Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak, b) Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına ve ihalelere katılmak. Almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek, c) Yurt içi ve yurt dışı her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak, d) Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek, e) Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek, f) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mimarlık ve inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması, g) Her türlü tesisat ve imalat projelerini yapmak, onaylatmak, patent almak, onaylı projelere uygun imalat yapmak, h) Ticari amaçlı olarak her türlü taşınmazları ve menkulleri, bunların hisselerini ve opsiyon haklarını almak, satmak, devretmek, kiralamak ve kiraya vermek, i) Kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü taşınmaz projelerini geliştirmek, inşa etmek, devralmak, devretmek ve kiralamak j) Her türlü emtianın üretimini, ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak, k) Yurtiçinde veya yurtdışında her türlü hizmet sunmak ve danışmanlık yapmak, 2) Şirket birinci maddede yazılı amaç ve faaliyetlerini geliştirmek gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilenler başta olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal ve idari düzenlemelere uygun her türlü eylem ve işlemi gerçekleştirebilir: a) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı şirketler, şahıslar, üniversiteler, dernekler, vakıflar gibi kurumlarla iş birliği yapmak bu konuda ihtira hakları ve beratları alamet-i farikalar, lisans ve imtiyazlar, telif hakları, marka ve ticaret ünvanları, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyeti haklarını iktisap etmek kullanmak, almak satmak işletmek ve devretmek, b) İştiraklerde bulunmak, aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Türkiye içinde ya da dışında yerleşik halka açık ya da kapalı şirketlerin pay senetlerine, tahvillerine, her türlü borçlanma ya da öz kaynak araçlarına, türev araçlara yatırımlar yapmak, c) Şirket işleri ve faaliyeti için gerekli her türlü motorlu taşıtları, menkul malları, gayrimaddi hakları; satın almak, devir ve ferağ etmek kullanmak, kullandırmak ve satmak, d) Şirketin amacını ve faaliyetini gerçekleştirmeye yönelik her türlü gayrimenkul (taşınmaz) almak, satmak kiralamak, kiraya vermek bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, e) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan yurtiçindeki ve yurtdışındaki her türlü açık arttırma, ihale ve eksiltmelere katılmak, f) Şirket amaçlarının herhangi birinin temini için kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak, her nevi ticaret senetleri ile çekleri vermek, kabul ve ciro etmek, devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesapları açmak, g) Gerekli izinleri alarak; Şirketin pay senetlerini yurtiçi ve yurtdışı borsalara kote ettirmek, tahvil ve benzeri borçlanma araçları ihraç etmek.

Adres: MOLLA GÜRANİ MH.AKSARAY MEKTEBİ SK.OKATAN AP.N.7/5 FATİH