Uşak Eşme'de 14.3 milyon TL'lik inşaat ihalesi 2 Nisan'da!

Uşak Eşme'de 14.3 milyon TL'lik inşaat ihalesi 2 Nisan'da!

Uşak Eşme Belediyesi, konut imarlı 6 arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırıyor. İnşaat ihalesi, 2 Nisan'da gerçekleşecek..Eşme Belediye Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 konut imarlı arsa üzerinde kat karşılığı inşaat işi ihale ediliyor. Keşif bedeli 14 milyon 378 bin 400 TL olarak belirlenen inşaat işi için ihale 2 Nisan'da yapılacak.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eşme Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Eşme İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A (36. Maddesine) göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

Uşak Eşme de 14.3 milyon TL lik inşaat ihalesi 2 Nisan da!

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 14.378,400- TL (On Dört Milyon Üç Yüz Yetmiş Sekiz Bin Dört Yüz Türk lirası)’dır. Muhammen bedelin %3’ü oranında 431.352.00 TL (Dört Yüz Otuz Bir Bin Üç Yüz Elli İki Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

2 - İhale 02.04.2018 Pazartesi günü saat 10:00’da Şehitalibey Mahallesi, Vakkas Ferit caddesi No:56 adresindeki, Eşme Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Müdürlüğü Eşme/Uşak 08.30-17.30 saatleri arasında görülebilir

4 - İhaleye sunulacak tekliflerde mahal listesinde belirtilen idareye (Blok başına 3 adet daire ve 1 adet işyeri) bağımsız bölümler dışında, 12 adet bloktan oluşan sitenin bahçe duvarının yapılması karşılığında ödenecek nakit bedel olarak artırım 10.000,00 TL ( On Bin Türk Lirası) dan başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit artırım bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Kanuni ikametgâh belgesi

b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

d) Tüzel kişi olması halinde;

d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g) İlanda belirtilen geçici teminatı vermesi

h) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması.

ı) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

i) İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir.

j) Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

6 - Yeni tarihli Gelir ve Kurumlar vergisi bulunmadığına dair belge.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, Eşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.