Uşak'ta 873 bin TL'ye icradan tekstil fabrikası!

Uşak'ta 873 bin TL'ye icradan tekstil fabrikası!

T.C. Uşak İcra Müdürlüğü, Uşak merkez Beylerhan köyü Yerköprü mevkiinde bulunan tekstil fabrikası binasını 873 bin 664 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 19 Aralık 2011 Pazartesi günü 14:30-14:40 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

T.C. UŞAK 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No: 2009/3350 1- Taşınmazın Tapu Kaydı, HaliHazır Durumu, İmar Durumu: Uşak Merkez Beylerhan köyü Yerköprü mevkiinde kâim 135 ada, 2 parsel sayılı ta-şınmazdır. 5.482,00 m2 miktarlı arsa ve üzerindeki mevcut yapılaşmış betonarme kar-kas yapılı fabrika binasıdır. Borçlunun hissesi TAM'dır. Parsel üzerinde yaklaşık 1.200.00 m2 oturan betonarme karkas yapı tazında yapılmış yarım bodrumlu zemin katlı tekstil fabrikasıdır. Bina boş olup içinde makinalar bulunmamaktadır. Yerleri tesviye betonu kaplamalı duvarları sıvalı ve kısmen kireç badanalı kapı ve pencereleri profil demir doğramalı çatı kiremit örtülüdür. Binanın ön cephesinde yaklaşık 100 m2 miktarlı ve iki katlı yazıhane büro mutfak giyinme ve tuvalet bölüleri bulunmaktadır. Antre ve ıslak hacimleri karo seramik ve karo fayans kaplamalıdır. Duvarları sıvalı ve boyalı pencereleri plastik doğramalıdır. Bu binanın alımda yarını bodrum kat bulunmakta olup içinde eskimiş ve kullanılmayan makineler bulunmaktadır. Ayrıca bu parselin ve binanın kuzey yönünde yaklaşık 19.50x88.00 m. ebatlarında sonradan ilave edilmiş ek binanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu yapının yaklaşık 19.50x43.00 m. otu-ran kısmı müştemilat yapısı şeklinde depo olup duvarları örülü ve sıvalı üzeri profil demir makas çatılı ve galvanizli saç örtülüdür. Bu yapının devamındaki 19.50x45.00 m. bölümünde ise betonarme karkas yapı tarzında yapılmış bina bulunmakta ve depo olarak kullanılmaktadır. Bu bölümün üzeri betonarme plak şeklinde olup çatısı yoktur. Bu parsel üzerindeki fabrika binasının etrafında kısmen saha betonları atılmış, önde ve arkada yığma yapılı bekçi kulübesi müştemilat yapısı mevcuttur. Taşınmazın imar durumu dosyasındadır.

Muhammen Bedeli: 873.664,00 TL Satış Saati: 14.30 -14.40 Arası

Satış Şartları: I-Birinci açık artırma 19.12.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Adliye ek bina İcra Müd. bulunduğu polis noktası Uşak adresinde açık anırma suretiyle yapılaeakttr. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 29.12.2011 günü Adliye ek bina İcra Müd. bulunduğu polis noktası Uşak adresinde yukarıda belirtilen saatler arasmda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın talimin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kısmetin %20'si nispetinde Türk kirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, Tapu alım harcı, damga vergisi ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir,

3- İpolek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ite sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği günderilebilir.

6- 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. maddesinin 23/10/2008 tarih ve 5807 sayılı kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ihale katılımcıla-nndan Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilecek Bölgenin kuruluş protokolüne uygunluk belgesi istenilmesine, bu belgeyi ibraz etmeyenlerin ihaleye katılamayacakları ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

Basın: 70783

İlan için tıklayın!