05 / 07 / 2022

Üsküdar Belediyesi Küçük Çamlıca'da arsa satıyor! Yatırımcılar dikkat!

Üsküdar Belediyesi Küçük Çamlıca'da arsa satıyor! Yatırımcılar dikkat!

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul Üsküdar Küçük Çamlıca'daki arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 29 milyon 456 bin 250 TL olarak belirlendi.İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul Üsküdar Küçük Çamlıca'da yer alan arsayı satışa çıkardı. 1.178 metrekare alana sahip arsa Bulgurlu Mahallesi'nde bulunuyor. Muhammen bedeli 29 milyon 456 bin 250 bin TL olarak belirlenen arsanın geçici teminat bedeli 883 bin 687 TL olarak belirlendi.

Düşük yoğunluklu konut+imar yolu alanı imarlı arsanın söz konusu satış ihalesi 10 Mart 2022 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İl Üsküdar Belediye Başkanlığından:

Üsküdar Belediyesi Küçük Çamlıca da arsa satıyor! Yatırımcılar dikkat!

1-Mülkiyed Belediyemize alt olan ve aşağdaki tabloda nitelikleri belirtilen tajinmarm, 2886 sayılı Devlett ihale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile sange yapılacaktır.

2-19. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2020/101 esas sayisiyla davası devam etmektedir. 3-thale Oskidar Belediye Encümen Salonu'oda 10.03.2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:30'da Üsküdar Belediye Encümenl'nce yapılacaktır. 4-Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve 500,00-TL (begyüzürklirası) ücret karpağında satın alınabilir. Aynca www.skidabel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamelerine ulaşilabilir.

İHALEYE KATILABİLME SARTLARI

a) Istekliler söz konusu taşınmazların say ihalelerine katılabilmek için satın alacaklan taşınmazın muhammen bedelinin en az %6 3' (ylinde aç) nispetinde geçici teminat bedelini yatmağna dair makbuz veya geçici teminat meknubunu ibraz edecektir. b) Ihalelere iştirak edecekler bedell karşağında şartname satın almak zorundadır. e) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı suredi ve ikametgah belgesi,

d) T.C. vatandaşı olmak.

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuan gemeği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış ticaret odasi faaliyet belgesi (sicil kayıt belgesi) levhası

f) Isteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdiks ortak girişim beyannamesi,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyantumesi veya imza sirkilleri, b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkishan bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

Üsküdar Belediyesi Küçük Çamlıca da arsa satıyor! Yatırımcılar dikkat!

i) Sirket yada şahıslardan istenen belgelerin asl olması gerekmektedir.

Taşınmazların satış bedell, ihale onayının aliciya tebliginden itibaren 15 gün içerisinde peşin ularak tahsil edilecektir. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masraflar ve diger giderleri ödenmesi aliciya aittir.

8 Taşınmazlane satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarni yukanda ve sarade belirtion belgeine ile birlikte satiş sarnamesinde belimies maddelere uygun olarak hazırlayarak 09.03.2022 r Çarşamba gün saat 15.00'e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve Istimlak Müdür'e emaruit alindi belgesi karsiliginda teslim edeceklerdir. Posta, kargo, elgrafla veya ere berinden yapıla moracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyn ve Televizyon (TRT) idan

9-İhale kominyonu (Belepe Encümeni ) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapsamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.

İstanbul'da 15 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Kanal İstanbul için yeni ihale!