Utopya Turizm İnşaat, olağan genel kurul toplantısı yaptı!

 Utopya Turizm İnşaat, olağan genel kurul toplantısı yaptı! Utopya Turizm İnşaat, olağan genel kurul toplantısı yaptı!

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucunu kamuoyu ile paylaştı
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle; 


"ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK  A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15/06/2012


Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin, 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2012 Cuma günü, saat 11:00'de, Şehit Gönenç Cad. No: 5 Maltepe, Çankaya/ANKARA adresinde,  Ankara  Valiliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 'nün 15 /06/2012 tarih ve 28201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın    Musa Kara 'nın gözetiminde yapılmıştır.


Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24 Mayıs 2012 tarih ve 8075 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 23 Mayıs 2012 tarihli Posta Gazetesi ve 07 Mayıs 2012 tarihli ve saat 17:35:35 de KAP'ta ilan edilmek suretiyle  süresi içerisinde yapılmıştır.


Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 25.000.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 25000000 adet hisseden; 800.000,00 TL.'lik sermaye ye karşılık 800000 adet hisse asaleten, 14.515.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 14515000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam  15315000 adet hissenin, toplantıda temsil edildiğini  ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.


1- Yapılan seçim sonunda Divan Başkanlığı'na Nejat Recai DURSUN'un, Oy Toplama Memurluğu'na Özge ÖZNEHİR'in, Katipliğe Gülsevim Öz'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 


2- Seçilen Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen teklif doğrultusunda 2012 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin ve Sermaye Piyasası Kurulca belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin tadilinin gündeme alınarak gündemin 7.maddesine eklenerek onaylanması teklifi görüşülmüş gündeme alınması ve görüşülmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 


3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan, 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporu denetici Sema Şendil tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı.


4- 2011 yılı Bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejat Recai Dursun tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 


5- 2011 yılı içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Ayşe Gül Karaca, Kamil Kalaycı, Esra Berk ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan haklarından dolayı oy kullanmadı). 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı görev alan Denetçi, Sema Şendil, Murat Bayram ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.


6-2011 Yılı İlişkili taraf işlemleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.


7- 2011 yılı karının dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. (EK: 1   145 nolu Yönetim Kurulu Kararı). 2012 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere "Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ile çalışılması Genel Kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2012 tarih ve 6049 sayı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2012  tarih ve 4438 sayılı yazıları ile esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.


UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞETMECİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI


Eski Metin : 

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: 

Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.


Yeni Metin :

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI VE  YÖNETİM  KURULU  TOPLANTILARI

Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır",

"Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur".


"Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir."

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.


8- Yönetim Kurulunun Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politikanın Genel Kurulda görüşülmesine dair teklifi görüşüldü ve aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.


UTOPYA A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve Yönetim Kurulunun onayıyla bağış ve yardım yapabilir. Yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve politikalarına, Şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.


9- Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi. Yapılan bağış detayı aşağıdaki gibidir. 

           a- Zekai Dursun İlköğretim Okulu       : 5.000.-TL

           b- Muhtelif  yiyecek yardımı                :    321.-TL

                                                        TOPLAM    5.321.- TL

Yapılan bağışlar müzakere edildi.Oy birliği ile onaylandı.


10- 2011 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler vermediği , ayrıca elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu müzakere edildi ve  oy birliği ile onaylandı.


11-Yönetim kurulu üyelerine TTK 334.ve 335.Maddelerinin gerektirdiği yetkilendirmenin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.


12- Dilek ve Temenniler ile Kapanış : Söz alan olmadığından ve gündemde de görüşülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara itirazın olmadığı mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı pan başkanı tarafından 12.30'da kapatıldı. 15/06/2012       Maltepe/ANKARA   


Bakanlık Komiseri             Divan Başkanı                 Oy Toplama Memuru          Katip Üye   

Musa KARA          Nejat Recai DURSUN      Özge ÖZNEHİR                 Gülsevim ÖzToplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla Kamuoyuna duyurulur."


Utopya İnşaat Toplantı Tutanağı için tıklayın!