10 / 08 / 2022

Uvi Mühendislik Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Uvi Mühendislik Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 25 bin TL sermaye bedeli ile Üveys Veysel İzmirli tarafından kuruldu.Uvi Mühendislik Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 25 bin TL sermaye bedeli ile Üveys Veysel İzmirli tarafından kuruldu.

Uvi Mühendislik Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1. Periyodik muayene ve denetim konusunda işçi ve yöneticilere eğitim ve seminerler vermek, sertifika düzenlemek, 2. Her türlü makine ve sistemi kullanıma hazır hale getirmek, personeli makinenin kullanımıma hazırlamak ve eğitim vermek. 3. Elektrik ve mekanik tesisat konularında proje müşavirliği yapmak, taahhütte bulunmak, Mühendislik hizmetleri vermek, periyodik muayenelerini ve denetimlerini gerçekleştirmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, alt yapı üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda yönetmelik, mevzuat ve standartlara uygunluğa dair; basınçlı kaplar, kaldırma iletme makine ve ekipmanları, kazan dairesi ve ısı merkezi, elektriksel teknik ölçümler, topraklama ölçümleri, paratoner, elektrik panosu, katodik koruma ölçümleri, jeneratör ölçümleri, elektrik tesisatı uygunluk kontrolleri ve tahribatsız muayene hizmetlerinin ve benzeri periyodik muayeneleri ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi. Çevresel ve kişisel maruziyetlerle ilgili (baca gazı, gürültü, titreşim, aydınlatma ve benzeri) ölçümler, testler, muayeneler kontroller ve denetimler yapmak ve belgelendirme hizmetleri yapmak bunlarla ilgili fizibilite ve geliştirme hizmetleri, projelendirilmesi ve proje revizyonlarının gerçekleştirilmesi ve proje onaylarının gerçekleştirilmesini sağlamak. 6. Kamu ve özel sektöre ait kurulu bulunan ve yeni kurulacak olan kurum ve kuruluşlarda, fabrikalarda, gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü iş yeri ve binalarda uygunluk değerlendirme işlemlerinin yapılması, resmi özel binalarla ilgili kazan daireleri, makine daireleri, baca uygunlukları, makine yerleşimleri ve benzeri konularda ölçüm, kontrol ve denetimler yapıp raporlar hazırlamak 7. Şirketin iştigal konuları ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak. 8. Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif, standartlar çerçevesinde her türlü ölçüm, analiz ve test hizmetleri sağlamak, fizibilite, gözetim, analiz, etüt ve geliştirme hizmetleri. 9. Çevre ve kimya konularında ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif, standartlar çerçevesinde ölçüm, gözetim, analiz, etüt, denetim ve değerlendirme raporlarının hazırlanılması. 10. Hava kalitesi konularında ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif, standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim, gözetim analizlerinin yapılarak emisyon ve değerlendirme raporlarının hazırlanılması. 11. Tehlikeli ve tıbbı atık konularında ulusal ve uluslararası mevzuat, direktif, standartlar çerçevesinde katı, sıvı ve gaz atıkların ölçüm, analiz, etüt, denetim ve değerlendirme raporlarının hazırlanılması. 12. Her türlü kirleticilerin insanlara etkisinin araştırılması için risk raporlarının hazırlanması. 13. Çevresel etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması, endüstriyel tesis ve işletmelerin çevre izin ve lisans işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 14. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat direktif standartları çerçevesinde her türlü ölçüm, gözetim, denetim, analiz ve test hizmetlerini sağlamak, fizibilite, analiz etüt ve geliştirme hizmetleri Şirket bu amaçlarla ilgili aşağıdaki faaliyetler de dahil her türlü faaliyette bulunabilir; a) İlgili alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütmek, b) Yukarıda belirtilen alanlarla iştigal eden Türkiye ve yurtdışındaki şirket ve işletmelerle ticaret yapmak, c) Şirket`in faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı mümessil, acente, lisans sahibi ve franchise alan olarak hareket etmek, mümessillik, acentelik, lisans ve franchise vermek, Türkiye`de ve yurt dışında temsilcilik, acentelik, franchise, müteahhitlik, müşavirlik, proje mühendisliği, bayilik, distribütörlük ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunmak, d) Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili Türkiye`de ve yurtdışında şube ve ofis açmak, e) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tasarrufta bulunmak, bunları kiralamak, inşa ettirmek, satın almak, gerektiğinde satmak, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni hakları üçüncü kişiler lehine tesis etmek, bu hakların lehine tesisini kabul etmek ve bunları fek etmek, f) Belirli bir konudaki faaliyetler için gerçek ve tüzel kişilerle geçici ortaklıklar kurmak, g) Konusu ile ilgili olarak faaliyet gösterdiği alanlarda yurt içinde ve yurt dışında daha etkili bir pazarlamayı sağlamak için her çeşit organizasyonu gerçekleştirmek, kurulmuş organizasyonlara ortak olmak, bu konuda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, h) Kendi faaliyet alanı ile ilgili üçüncü kişilerle sözleşmeler akdetmek, i) Amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yerli ve yabancı sektörden, banka veya diğer kuruluşlardan kısa, orta, uzun dönemli krediler ve her türlü teminat veya borç ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.