07 / 07 / 2022

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de!

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de!

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul Ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi."Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul Ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü 31194 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışı vakıf kültür varlıkları, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi ya da geçici listesinde bulunan yurt içi ve yurt dışı vakıf kültür varlıkları, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak ya da kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ilan edilen yerlerdeki vakıf kültür varlıkları, güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıktığı yerlerdeki vakıf kültür varlıkları veya doğal afet sonucu ivedi müdahale gerektiren vakıf kültür varlıklarının her türlü alımlarında herhangi bir üst limit uygulanmayacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ihale usulünde istekliler, tekliflerini idareye verecek. İhale komisyonu ihale tarih ve saatinde istekli olanların teklif dosyaları üzerinden katılım koşulları ve başvuru belgelerini inceleyerek birinci oturumu kapatacak.

İhale komisyonu teklifleri değerlendirecek ve idare, yeterlik kazananları, belirleyeceği tarih ve saatte ilk teklifleri üzerinde görüşmeye davet edecek. İhale komisyonu, görüşmeye gelen isteklilerin ilk teklifleri üzerinden indirim yapmalarını talep edecek ve isteklilerin sözlü teklifleri tutanağa geçirilecek.

İstekliler, kendilerine verilen süre içerisinde sözlü tekliflerini, yazılı son teklif haline getirerek teklifin dayanağı belgeleri, teklifle uyumlu duruma getirecek.

Alımlarda, ihale komisyonu kurma ve davetlilerde ihalelerde belirtilen yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi ya da kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilecek.

 Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin veya yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye başlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirinde olacak.

Açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelere ilişkin ilanlar ön yeterlik ilanları, ihale son başvuru tarihinden en az on dört gün kadar önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilecek.

İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması da esas olacak.

Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek, önceki ilanlar geçersiz sayılarak, ihale yeniden aynı biçimde ilan olunacak.

Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veyahut idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilecek.

Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak ihale veya son başvuru tarihinden en az beş gün kadar öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dosyası alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilecek.

Şikayet üzerine gerçekleştirilen incelemede, başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını ya da işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ya da teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale ya da ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine beş günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir kez daha ertelenebilecek.

- Yeterlilik kriteri getirildi

Uygulama ve restorasyon işlerinde iş deneyimini gösteren belgeler ve şartlar da belirlendi.

Aday ya da isteklilerden yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş ya da  benzer işlerdeki deneyimlerini teşvik etmeleri için iş deneyim belge tutarlarının açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerinde teklif bedelinin yüzde 50'sinden az ve yüzde 100'ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması şartı da getirildi.

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde yaklaşık olarak maliyetin yüzde 50'sinden az ve yüzde 100'ünden fazla olmamak üzere, idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranacak.

- Teklifler geri alınmayacak

Mal ve hizmet alımı işlerinde, aday veya isteklilerden, yurt içinde ya da yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini teşvik etmeleri için iş deneyim belge tutarlarında da şu şartlar aranacak:

- " Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin yüzde 25'inden az ve yüzde 50'sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek orandan,

- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde yaklaşık maliyetin yüzde 25'inden az ve yüzde 50'sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranacak."

Aday ve istekliler tarafından, mal ve hizmet alımı işlerindeki iş deneyimlerini teşvik için ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş sene içinde kabulü yapılan, devredilen işlerde ise devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az yüzde 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş sen  içinde kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulacak.

İdare ve komisyon başkanlığına verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi sonucu tekliflerde değişiklik yapılması gereken durumlar dışında herhangi bir sebeple geri alınamayacak.

Yüklenicinin, sözleşmenin uygulanması sürecinde usul ve esaslarda sayılan yasak fiil ve davranışları ve sözleşmenin feshini düzenleyen hükümleri çerçevesinde, yasak fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir seneden az olmamak ürere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilecek.

Katılma yasakları da sözleşmeyi uygulayan Bakanlık tarafından verilecek. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde de sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci hükmüne göre uygulanacak.  

Karar için tıklayın