Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı!

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikte ihale usulleriyle ilgili bölümde yer alan ve "belli istekliler arasında ihale usulü" konusunu düzenleyen maddede değişiklik yapıldı

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin, ihale usulleriyle ilgili bölümünde yer alan ve "belli istekliler arasında ihale usulü" konusunu düzenleyen maddesinde değişiklik yapıldı.

Değişiklikle, belli istekliler arasında ihale usulü, "restorasyonu yapılacak özgün nitelikte ve karmaşık yapıdaki vakıf kültür varlıklarının; kullanım durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak; ihale katılım koşulları, mesleki ve teknik yeterlik ile mali yeterliğe ilişkin değerlendirme kriterlerinin belirlendiği ilan ve ön yeterlik şartnamesi çerçevesinde, yeterliği tespit edilen firmalardan en az beş firmaya davet yapılarak ihale edildiği usul" olarak tanımlandı.

Maddeye, davet edilecek adayların tespitiyle ilgili kurallar da eklendi. Aynı maddenin beşinci fıkrasında, "İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler, geçerli tekliflerden en düşük teklif sahibi istekli üzerine ihaleyi bırakarak sonuçlandırır" ifadesindeki "en düşük teklif" ibaresi, "ekonomik açıdan en avantajlı teklif" olarak değiştirildi.

AA