Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2014!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2014!

Bir kimsenin vefatından sonra geriye bıraktığı mirasın kabul edilmesi sonucunda devlete veraset ve intikal vergisi için beyanname verilmesi gerekiyor. İşte Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2014...Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2014!

Bir kimsenin vefatından sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin kabul edilmesi sonucunda devlete veraset ve intikal vergisi ödemesinin yapılması gerekiyor.


Veraset ve intikal vergisi mükellefleri, veraset ve intikal vergisi beyannamesini; Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu, Diğer suretle gerçekleşen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu, Tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu, Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan şahsın ikametgâhı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu  yerdeki vergi dairesine verirler. 


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;


Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine verilir.


Verilecek beyannameye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekiyor:


* Veraset İlamı aslı,


* 01/06/2008 tarihinden önce vefat eden kişinin son kanuni ikametgahını da gösteren Ölüm ve Mirasçı Bildirimi, (Muhtarlık ya da Nüfus Müdürlüklerinden)


* Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi ve ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan ölüm tarihine ait değeri gösterir tasdikli belgenin aslı, (İmzalı ve mühürlü)


* Murise ait banka hesaplarında bankalardan ya da alacağı varsa bulunduğu kurumlardan ölüm tarihi itibariyle alacağını ve faizli bakiye tutarını gösterir yazı,


* Ruhsata tabi taşınır malların (Kara, deniz, hava taşıtı, silah vb.) ruhsat fotokopileri, sigorta poliçesi, gemi sicil tasdiknamesi


* İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler, (Ölüm tarihi itibariyle)


* Vefat eden kişinin ticari ya da serbest meslek faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olması halinde;


o Ölüm günü tarihli kıst dönem bilançosu ya da işletme hesabı hülasası ya da serbest meslek kazanç bildirimi ( Serbest Muhasebeci veya S.M.M.M tasdikli)


o Aynı belgelerin ölüm tarihinden bir önceki takvim yılına ait Gelir Vergisi açısından bağlı olduğu yetkili Vergi Dairesi tarafından tasdikli suretleri ( 2 nüsha)


o Stok ve demirbaşların listesi,


- İşletme aktifinde kayıtlı araçların ruhsat fotokopileri ya da ilgili Trafik Şube Müdürlüğü’nden alınacak araç bilgilerini gösterir yazı, 


- İşletme aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin tasdikli emlak bildirimleri,


* Vefat eden kişiye ait şirket hissesi bulunması halinde;


- Murisin şirkette ölüm günündeki hisse nispetini belirtir Anonim Şirketler için Hazirun Cetveli / Limited Şirketler için Ticaret Sicil gazetesi,


o Ölüm tarihinden önceki takvim yılına ait vergi dairesi tasdikli bilanço,  (2 nüsha)


o Ölüm günü tarihli kıst dönem bilançosu ve mizan (SM veya SMMM veya kanuni temsilci tarafından tasdikli 2’şer nüsha)


- İşletme aktifinde kayıtlı araçların ruhsat fotokopileri ya da ilgili Trafik Şube Müdürlüğü’nden alınacak araç bilgilerini gösterir yazı, 


- İşletme aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin tasdikli emlak bildirimleri,


- Ortaklara borçlar ya da alacaklar varsa ayrıntılı olarak listesi, mizanda belirtilmesi.


Mirasçıların vergisel yükümlülükleri rehberi!