Veraset ve İntikal Vergisi için son 2 gün!

Veraset ve İntikal Vergisi için son 2 gün! Veraset ve İntikal Vergisi için son 2 gün!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamına göre veraset yoluyla veya karşılıksız bir şekilde mal kazanan şahıs veraset ve intikal vergisi mükellefi sayılıyor. Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri için son 2 gün bulunuyor.Veraset ve İntikal Vergisi; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruf hali ile, hibe yolu ile veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları için devlete ödenen vergi olarak tanımlanıyor. 


Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutuluyor. Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri için ilk olarak beyanname verilmesi gerekiyor.


Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;


-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,


-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, 


murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,


-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,verilmesi gerekiyor.


İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;


-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde veriliyor.


Veraset Ve İntikal Vergisinin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor. Veraset ve intikal vergisi 2014 takvimine göre ödeme tarihi için son 2 gün kaldı. Veraset ve intikal vergisi zamanında ödenmez ise bazı yaptırımlar söz konusu oluyor. İlgili Kanun Maddesi aşağıda yer alıyor;


Veraset ve intikal vergisi gecikme cezası!

Madde 13 – Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsilleri icra dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şukadar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemez. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil olunan vergilerin taallük eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geri verilir.


Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler de yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde tecil olunur. Verginin tahsili halinde gecikme zammı yüzde elli noksanı ile uygulanır.


Veraset ve İntikal Vergisi kaç yılda ödenir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com