Veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2015!

Veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2015!

Veraset ve intikal vergisi, taşınmaz malların ivazsız bir şekilde bir kimseden başka bir kimseye iktisap etmesi halinde doğuyor. Veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2015, Veraset ve intikal vergisi kanunu genel tebliği ile açıklanıyor..Veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2015!

Veraset ve intikal vergisi, taşınmaz malların ivazsız bir şekilde bir kimseden başka bir kimseye iktisap etmesi halinde doğuyor.  Vergiyi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse ödüyor.


Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. Vergi,mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunur. 


Veraset ve intikal vergisi muafiyeti 2015 oranları, 46 seri nolu Veraset ve intikal vergisi kanunu genel tebliği, 30 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 


2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.


Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;


-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),


-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,


-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL, olarak dikkate alınacaktır.


7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Matrah Verginin Oranı (%) - Veraset Yoluyla

İntikallerde - İvazsız İntikallerde


İlk           200.000 TL için 1 10

Sonra gelen   480.000 TL için 3 15

Sonra gelen   1.060.000 TL için 5 20

Sonra gelen   1.900.000 TL için 7 25

Matrahın      3.640.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30Veraset ve intikal vergisini kimler öder?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com