Yalova'da 5.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Yalova'da 5.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Yalova'da 5.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Yalova İli Merkez İlçesi'nde bulunan 2 arsa Yalova Belediye Başkanlığı tarafından 8 Temmuz 2015 günü saat 14:00 ile 14:15 arası ihale ediliyor.Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa),Yalova Belediye Başkanlığı atafından 5 milyon 816 bin TL bedelle satılacaktır. Taşınmazın satışı açık artırma usülüyle yapılacaktır.


Mahallesi/Köyü: Hacıahmet- Kirazlı

Ada: 2013- 150

Parsel: 1-4

Yüzölçümü: 8.274,15-6,489,01

Belediye Hissesi: Tam- Tam

İmar Durumu: Sosyal Tesis Alanı- Sanayi Alanı

Muhammen Bedeli: 2.895.953,00 TL- 2.920.055,00 TL

Geçici Teminat: 86.879,00 TL- 87.602,00 TL

İhale Tarihi: 08/07/2015-08/072015

İhale Saati: 14:00-14:15 

Tapu Şerhi: 

1) Ada 213 parsel 1sayılı taşınmaz malın üzerinde Yalova İcra Müdürlüğünün 06/01/2015 tarih, 83 yevmiye nolu Haczi bulunmaktadır.

2) Ada 150 parsel 4 sayılı taşınmaz malın üzerinde Yalova İcra Müdürlüğünün 22/12/2014 tarih, 13416 yevmiye nolu Haczi bulunmaktadır.

İhale Yeri: Yalova Belediyesi Encümen Salonu (İstiklal Cad. No:29 YALOVA)

madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),

c) Noterden tasdikli imza sirküsü,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilan olunur.