Yalova Çiftlikköy'de 9.4 milyara 14 arsa!

Yalova Çiftlikköy'de 9.4 milyara 14 arsa! Yalova Çiftlikköy'de 9.4 milyara 14 arsa!

Çiftlikköy Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Siteler Mahallesi'ndeki arsayı ihale ile satıyor. İhale 4 Nisan'da gerçekleşecek..Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Siteler Mahallesi'nde yer alan çeşitli büyüklüklerdeki 14 arsa ihale ile satışa sunuluyor. 

Arsalar için toplam muhammen bedel 9 milyar 429 milyon 312 bin 812 TL olarak belirlendi. Arsaların ihalesi ise 4 Nisan'da yapılacak.

TAŞINMAZ MALLAR (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - 03.07.2017 tarih ve 65 nolu Meclis Kararı ile 07.03.2018 tarih ve 61 nolu sayılı Encümen Kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı.

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Tebligat için adres beyanı.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 350,00 (Üçyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:13.50’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - İhalede kesinleşen bedeller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararı, ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin, ya da taksitli ödeme halinde; %25 peşin, kalan %75 bir (1) aylık periyotlarla 5 eşit taksit ile ödenecektir.