24 / 05 / 2022

Yalova Çiftlikköy'de 4.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Yalova Çiftlikköy'de 4.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından 4.6 milyon TL ihale bedeline sahip konut imarlı arsa satışa sunuluyor..Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanlığı, konut imarlı arsasını kapalı teklif usulü ile ihale ederek satıyor. Toplam muhammen bedeli 4.6 milyon TL olarak belirlenen arsa için ihale 26 Temmuz'da yapılacak.


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


Madde 1 - 05.08.2016 tarih ve 128 nolu meclis kararı ile 28.06.2017 tarih ve 170 nolu Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçe sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (Arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:


Yalova Çiftlikköy de 4.6 milyon TL ye satılık arsa!


İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova – İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı ( varsa telefon numarası, e-posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak incelenebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat:14.00’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.