Yap-İşlet-Devret'te kapsam genişliyor

Yap-İşlet-Devret'te kapsam genişliyor

Karayolu, gar, lojistik merkezi, kruvaziyer liman ve entegre tesisleri ile sınır kapılarının yap-işlet-devret modeliyle yapılmasını öngören tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.


Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara; karayolu, gar, lojistik merkezi, kruvaziyer liman ve entegre tesisleri ile sınır kapıları ilave ediliyor. Buna göre, sermaye şirketleri ile

yabancı şirketler, yap-işlet-devret yöntemiyle karayolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, kruvaziyer liman ve entegre tesisleri ile sınır kapılarını yapabilecek.

Bu modelle üretilen mal veya hizmet bedelinin, yararlananlar tarafından ödenmesi öngörülmeyen yatırımlar için devlet, şirkete katkı payı ödeyecek. Katkı payı kapsamında; görevli şirketin ürettiği mal veya hizmet bedelinin, mal veya hizmetten yararlananlar tarafından ödenmesi öngörülmeyen veya mümkün olmayan yatırımlarla ilgili yapılacak görevlendirmelerde, mal veya hizmetten yararlananların tüketim veya kullanım miktarları da dikkate alınarak belirlenen bedel, idare tarafından görevli şirkete tamamen veya kısmen ödenecek.

Yatırım ve hizmetlerini yap-işlet-devret modeliyle yaptırmak isteyen idare, projeye ilişkin fizibilite raporuyla, Yüksek Planlama Kuruluna müracaat edecek.

-ÖDEMELERİN GECİKMESİ...-

Yap-işlet-devret sözleşmelerinde, ödemelerde gecikme olması halinde uygulanacak gecikme faizine ilişkin hükümlere de yer verilebilecek.

Böylece ödemelerin gecikmesi nedeniyle görevli şirketin uğrayabileceği bazı zararların, sözleşme hükümleri çerçevesinde giderilmesine imkan tanınıyor.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan katkı paylarının karşılığı, ilgili idarelerin bütçelerine ödenek olarak konulacak. Bir yılda sözleşmeye bağlanacak yatırımların toplamı, ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 50'sini geçemeyecek.

İlgili yıl bütçelerinden ödenecek katkı paylarının toplamı ise o yılın merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, bu oranları 2 katına kadar artırmaya ve 0'a kadar azaltmaya yetkili olacak.

Ücretle ilgili düzenlemeler, katkı payı hakkında da uygulanacak. Mal veya hizmet türleri veya bunların tüketim, kullanım miktarları, kalite, güvenlik ve diğer değerlendirme kriterleri itibariyle farklı ücretler uygulanabilecek. Ücretler, tüketim veya kullanım miktarlarının alt ve üst sınırlarına göre aralıklarla topluca belirlenebilecek.

-"GELİŞTİRME HİZMET GİDERLERİ DİKKATE ALINMAYACAK"-

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda yapılması öngörülen değişikliğe göre, tesislerden katkı payı ödemesi yapılmış olanların; katkı payı ve ortak tesis yatırım harcamalarına tekabül eden kısmı, görevli şirketin işletme süresi sona erdikten sonra, bu tesislerden yararlanabilecekler tarafından ödenecek.

Tesislerden yararlanabilecekler tarafından ödenecek yatırım harcamalarının tespitinde, idarece yapılan kamulaştırma, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmet giderleri dikkate alınmayacak.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan tesislerde görevli şirket ile sulamadan yararlananlar arasında sözleşme imzalanmaması halinde; idare ile görevli şirket arasında belirlenen ve sulamadan yararlananlar tarafından ödenecek ücretin miktarı ve ödeme zamanı, sulama birliğinin bulunmadığı yerlerde muhtarlıklarda ilan edilecek.

Yap-işlet-devret modeli kapsamında; köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları yaptırılabiliyordu.