Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31520 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31520 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “yapı denetim kuruluşları, laboratuvarlar ile şubelerinin” ibaresi “yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarları donanım ve teknik altyapı açısından inceletmek ve değerlendirmek, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerinin denetlenmesini sağlamak, denetçi belgeleri ile yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvarlara izin belgesi düzenlemek ve bu belgeleri iptal etmek için karar almak ile görevlidir.”

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bakanlıkça belirlenen yapılardan iş bitirme aşamasına gelenler için yapı denetim kuruluşunca Bakanlıktan temin edilen Ek-28’de gösterilen Form-26’ya uygun bina kimlik sertifikası, yapının kolayca görünen bir yerine asılır.

(2) Bina kimlik sertifikasının bedelleri her yıl Bakanlıkça belirlenerek ilan edilir. Bu bedel Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Önceki yapıların sertifikalandırılmaları

GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş bitirme aşamasına gelen yapıların sertifikalandırılmasının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-28’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Eki için tıklayın