Yapı Kredi Koray Gayrimenkul kar dağıtım politikasını yayınladı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul kar dağıtım politikasını yayınladı! Yapı Kredi Koray Gayrimenkul kar dağıtım politikasını yayınladı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım kar dağıtım politikasını yayınladı...Yapı Kredi Koray Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


1-Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan  1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin  finansal tablolarına göre, 2013 yılı faaliyetlerinden 19,436,854 TL konsolide vergi sonrası net zarar (Toplam kapsamlı zarar 19,386,354 TL olmuştur), yasal kayıtlara göre  ise vergi sonrası net zarar  14,554,489.08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında gerçekleşen zararın geçmiş yıllar zararına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla temettü  dağıtımı yapılmaması teklifinin Genel Kurula sunulmasına karar verildi.Kar Dağıtım Tablosu ekte verilmektedir.


2-2014 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kar, öncelikle mevcut geçmiş yıllar zararlarına mahsup edileceğinden yakın gelecekte nakit kar dağıtımı öngörülmemektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karı nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. 

Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.