Yapıhane İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yapıhane İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yapıhane İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hüseyin Çadır, Kadir Er, Ahmet Er ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Üsküdar, Valide Atik Mahallesi, Miroğlu Sokak'ta kuruldu.


Yapıhane İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hüseyin Çadır, Kadir Er, Ahmet Er ortaklığıyla 100  bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Üsküdar, Valide Atik Mahallesi, Miroğlu Sokak'ta kuruldu. 


Yapıhane İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket Amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için; a-Bu hizmet ve ürünlerin sağlanması için gerekli hizmet yerlerini oluşturur, bu amaca yönelik yer, bina, arsa ve benzeri gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir veya leasing yapabilir. Yine bu amaca yönelik şirket bünyesinde iç veya dış piyasada ilgili kişi ve kuruluşları ortak edebilir. Hisse alıp verebilir veya komple satış yapabilir. Şirket tüm bu hizmetler ve ürün tedariği yaparken yerleşik olduğu mülki idare ve otoritelerin belirlediği tüm yazılı kanun ve kurallara riayet etmekle birlikte yazılı olmayan ancak toplumun benimsediği alışkanlık ve uygulamalara ve ahlak kurallarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir Yine bu kapsamda tüm canlı ve cansız çevre unsurlarına saygılı olacak, onların yaşam haklarına zarar vermeyecek, çevresel kirliliğe neden olmayacak, doğanın korunması için gerekli atık ve enerji tasarrufu gibi konulara riayet edecek, bu konudaki çalışmaları takip edecek ve çalışanlarını bilgilendirerek onlarında uymalarını takip edecektir.  b- Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını ve arsa bina ve ticari işyeri ile ilgili maliyetleri karşılayabilmek amacıyla kısa ve orta vadeli kredi kullanabilir.  c- Konusu ile ilgili gerek 6224 sayılı yabancı sermaye teşvik, gerek sonradan çıkarılan kanun, kararname ve yönetmenlik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca şirket faaliyetleri şirket faaliyet konularına giren işleri yapan, gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.  d-Konusuyla ilgili gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idare binaları ile depolama , bekletme,  araştırma ve muhafaza depoları ile buna mümasil tesislerin kurulması, bizzat veya başkalarına ihale  suretiyle inşa etmek, bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiraya almak, devir  ferağ etmek ve üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf faaliyetlerde bulunmak.  e- Konusuyla ilgili gerekli  makine ve tesisatlar ile gayrimenkuller iktisap etmek devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, konut ve iş merkezleri almak, satmak, gayrimenkuller üzerinde irtifa, intifa , sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz tehvid ve parselasyon   ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, belediyeler nezdinde, imar, ruhsat ve buna benzer işlerde kurumlara danışmanlık vermek.  f- Konusuyla ilgili gerektiğinde lüzumlu şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis etmek.


Yapıhane İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Üsküdar, Valide Atik Mahallesi, Miroğlu Sokak 29/B