Yeni tapu döner sermaye kanunu!

Yeni tapu döner sermaye kanunu! Yeni tapu döner sermaye kanunu!

Tapu döner sermaye kanunu olan 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında birtakım değişikliklere yer verildi. Peki tapu döner sermaye kanununda ne değişti?Tapu döner sermaye kanunu!

Tapu döner sermaye kanunu, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun olup; bu kanun kapsamında Tapu ve Kadastro döner sermaye işletmesi ne ilişkin esaslara yer veriliyor.


Bu kanun; mülkiyet hakkını tespit etmek üzere taşınmazların kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarını tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. 


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun!


Buna karşın Haziran 2014'te Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.


Yeni tapu döner sermaye kanununda ne değişti?

Söz konusu yasa tasarısı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin faaliyetleri ve gelirlerini, hizmet bedeli olarak belirlenen tarifeyi, döner sermaye ücretinin belirlenmesine yarayan yöresel katsayıların alt ve üst limiti ve kriterleri ile döner sermaye ücretinin ödeme esaslarını, artış oranları ve muafiyetleri Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda düzenliyor.


Döner sermaye hizmet bedelleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.


Tasarıya göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.


Ayrıca, tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü terkin ve bedelsiz yol ve yeşil alan gibi yerlere terk işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemleri ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye hizmet bedeli alınmayacak.


Döner sermaye işletmesi nedir?